Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att integrera tillgänglighetsfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det leder till bättre kvalitet i verksamheten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är centralt för att medarbetare med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor som andra. Att ta in tillgänglighetsfrågorna i arbetsmiljöarbetet bidrar till att arbetsmiljön blir öppen, inkluderande och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Ett sätt att arbeta med tillgänglighet är att ha skrivningar i arbetsmiljöpolicyn. Den visar arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och verktyg för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Det behöver också finnas rutiner för att genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Tillgänglig arbetsmiljö

På Arbetsmiljöverkets webbplats går det att läsa om vad det innebär att arbeta med arbetsmiljö och tillgänglighet så att hinder i arbetsmiljön minimeras.

Tillgänglig arbetsmiljö hos Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet och vid behov arbetsanpassa enskilda medarbetares arbetsmiljö. Det handlar exempelvis om att se till att det finns en lämplig organisation för arbetsanpassning. Det ska också finnas arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5), föreskrifter hos Arbetsmiljöverket

Arbetsplatsen måste utformas efter olika behov. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan det betyda att ta hänsyn till arbetstid och innehåll. Andra behov kan betyda tillgång till relevanta tekniska verktyg och säkerheten på arbetsplatsen.

Lär mer om kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö i Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning Den hjärnvänliga arbetsplatsen hos Arbetsmiljöverket

Arbetsgivarens aktiva åt­gärder

I diskrimineringslagen finns krav på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetsgivare. Aktiva åtgärder handlar om att förebygga diskriminering och att främja lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsgrund. Exempel på en diskrimineringsgrund är bristande tillgänglighet.

Aktiva åtgärder handlar om att arbetsgivare ska undersöka om det finns risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas personers lika rättigheter och möjligheter. När det är gjort behöver orsakerna till upptäckta risker och hinder analyseras, hanteras och förebyggande åtgärder sättas in och följas upp.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder hos DO

Diskrimineringsombudsmannen har även arbetat fram en guide till aktiva åtgärder som bland annat innefattar området arbetsförhållanden.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering hos DO