Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Föra dialog och inhämta kunskap

Det finns mycket att vinna genom att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning. Det är en bra metod för att säkerställa att verksamheten blir utformad på ett inkluderande sätt. Det är också ett sätt att höja kvaliteten i de beslut som ni tar.

Dialog och inhämtande av kunskap kan ske på olika sätt. Det kan ske genom regelbundna samråd på myndighetsövergripande nivå. Eller genom medverkan i styr- eller referensgrupper för projekt, regeringsuppdrag och liknande. Oavsett samrådsform är det viktigt att dialogen kommer in tidigt i processen.

Ett annat sätt att föra dialog och inhämta kunskap från personer med funktionsnedsättning är att integrera dem i andra befintliga och etablerade samråds- och dialogformer, där andra parter av civilsamhället ingår. Detta kan ge ytterligare synvinklar och bidra till den input som samlas in.

Ytterligare sätt är att bjuda in organisationerna som experter för att utveckla policys eller tjänster.

Samverkan enligt den europeiska koden

Europarådet har tillsammans med det civila samhället tagit fram Den europeiska koden. Den har tagits fram för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen. Syftet med koden är att underlätta för samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. Den ger förslag och exempel på hur organisationer kan medverka i den demokratiska processen.

I den europeiska koden anges fyra nivåer för samverkan: information, samråd, dialog och partnerskap.

Koden – ett verktyg för inflytande hos MUCF

Överenskommelse om stödstruktur för dialog och samråd Regeringen och det civila samhället har tagit fram en överenskommelse. Den ligger till grund för en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Stödstrukturen ska stärka det offentligas dialog med det civila samhället. Den ska också göra det möjligt för initiativ och genomförande av dialog och samråd inom de politikområden som regeringen verkar genom.

För att möjliggöra detta finns det i överenskommelsen sex nationella principer för samverkan mellan idéburna organisationer och det offentliga. De kan användas som utgångspunkter för samråd. Principerna är:

  • självständighet och oberoende
  • dialog
  • kvalitet
  • långsiktighet
  • öppenhet och insyn samt
  • mångfald.

Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå hos Regeringen

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions­nedsättning om aktiv involv­ering

I artikel 4:3 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står att de stater som har antagit konventionen nära ska samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, genom de organisationer som företräder dem.
Detta gäller i utformning och genomförande av lagstiftning och riktlinjer för att förverkliga konventionen. Det gäller också i andra beslutsfattande processer om frågor som berör personer med funktionsnedsättning.