Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att skapa en inkluderande arbetsplats är det viktigt att integrera tillgänglighetsfrågorna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det leder till bättre kvalitet i verksamheten.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är centralt för att medarbetare med funktionsnedsättning ska kunna arbeta på lika villkor som andra. Genom att ta in tillgänglighetsfrågorna i arbetsmiljöarbetet kan arbetsmiljön bli öppen, inkluderande och tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Ett sätt att arbeta med tillgänglighet är att ha skrivningar i arbetsmiljöpolicyn. Den visar arbetsgivarens övergripande målsättning, viljeinriktning och verktyg för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Till detta behöver det också finnas rutiner för genomförandet.

Arbetsmiljöverket – Tillgänglig arbetsmiljö

På Arbetsmiljöverkets webbplats går det att läsa om vad det innebär att arbeta med arbetsmiljö och tillgänglighet för att minska hinder som kan uppstå.

Tillgänglig arbetsmiljö hos Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren ska arbeta förebyggande med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och vid behov också anpassa enskilda medarbetares arbetsmiljö. Det innebär exempelvis att det finns en organisation för arbetsanpassning. Det ska också finnas arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen.

Arbetsanpassning (AFS 2020:5) föreskrifter hos Arbetsmiljöverket

Arbetsplatsen måste kunna utformas efter olika behov. För personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan det betyda att ta hänsyn till arbetstid och innehåll. Andra kan ha behov av tillgång till relevanta tekniska verktyg eller säkerhet på arbetsplatsen.

Den hjärnvänliga arbetsplatsen (RAP 2014:2), kunskapssammanställning hos  Arbetsmiljöverket

Arbetsgivarens aktiva åtgärder

I diskrimineringslagen finns krav på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetsgivare. Aktiva åtgärder handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsgrund. En av diskrimineringsgrunderna är bristande tillgänglighet.

Aktiva åtgärder handlar om att ni som arbetsgivare undersöker om det finns risker för diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. När det är gjort analyserar ni orsakerna till upptäckta risker och hinder samt vidtar förebyggande åtgärder. Därefter följer ni upp och utvärderar arbetet.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder hos DO

Diskrimineringsombudsmannen har också arbetat fram en guide till aktiva åtgärder. Den tar bland annat upp området arbetsförhållanden.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering hos DO

Vägledning i arbetet med en tillgänglig verksamhet

I det systematiska arbetsmiljöarbetet kan ni utgå ifrån MFD:s vägledning om vad ni bör tänka på för att skapa en tillgänglig verksamhet. Vägledningen innehåller både information och checklistor.

Vägledning i arbetet med en tillgänglig verksamhet