Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiska strategier

För att arbetet med funktionshinderfrågor ska bli systematiskt är det bra om inriktningen för arbetet utgår ifrån en strategisk plan. Ni kan ta fram en så kallad funktionshinderspolitisk strategi eller integrera funktionshinderfrågorna i andra strategiska dokument.

I en strategisk plan kan ni formulera målsättningar för arbetet. Syftet är att skapa en struktur och systematik som gör det tydligt vilket ansvar olika aktörer inom verksamheten har. Och hur de förväntas bidra till de övergripande målsättningarna.

Skrivningarna i strategin måste leda till ett löpande arbete med att identifiera och åtgärda hinder för tillgänglighet och delaktighet. Det är därför viktigt att strategin eller planen är beslutad av ledningen.

För att arbetet ska bli systematiskt behöver någon ha ett helhetsansvar. Det är även viktigt att koppla ansvariga till respektive område eller åtgärd. Den som är ansvarig för att åtgärderna genomförs och följs upp behöver nödvändigtvis inte vara involverad i själva utförandet. Den ansvariga behöver dock ha mandat att fatta beslut.

Sätt funktionshinder­frågorna i ett sammanhang

Ett bra tillvägagångsätt när ni börjar är att göra en nulägesanalys av verksamhetens olika delar. Då kartlägger ni vilket arbete ni behöver genomföra för att skapa ökad tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Ni kan också identifiera vilka processer, riktlinjer och aktiviteter som är relevanta för arbetet.

Följ upp och utvärdera arbetet

Att förbättra tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning är en process. Det är viktigt att arbetet följs upp och utvärderas. Det innebär att se över vilka åtgärder som har fullföljts och fungerar, vilka åtgärder som återstår och vilka åtgärder som inte ger väntat eller önskat resultat.

Metodstöd för strategi

Integrera funktionshinder­perspektivet i arbetet med hållbarhet

För att få ett bredare genomslag för arbetet med funktionshinderfrågorna i er kommun kan ni integrera frågorna i ert arbete med hållbarhet.

I Agenda 2030 ingår rättigheter för personer med funktionsnedsättning i flera av målen. Bland annat inom målen minskad fattigdom, rätten till utbildning, sysselsättning samt trygga städer och miljöer. Samtidigt är målen universella och odelbara. Det innebär att alla mål omfattar personer med funktionsnedsättning.

Agenda 2030

Agenda 2030 och globala målen hos Regeringen

I Sveriges Kommuner och Regioners positionspapper för funktionshinderområdet definieras ett hållbart samhälle utifrån att det i största möjliga utsträckning är universellt utformat och därmed tillgängligt och användbart för alla.

Positionspapper, funktionshinder och delaktighet hos Sveriges Kommuner och Regioner