Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Offentlig upphandling och tillgänglighet

Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det som anskaffas ska användas av fysiska personer.

De som upphandlar är i dessa fall skyldiga att ha tekniska specifikationer som bestäms med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Det gäller för upphandlingar som går utöver de så kallade tröskelvärdena och gäller oavsett om det som upphandlas ska användas av allmänheten eller personal på den upphandlande myndigheten.

Förbered upphandling av tillgängliga varor, tjänster och miljöer på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, tekniska krav 9 kap. 2 § och kvalitetssäkringsstandarder 15 kap. 14 § på Riksdagens webbplats

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, tekniska krav 9 kap. 2 § och kvalitetssäkringsstandarder 14 kap. 18 § på Riksdagens webbplats

Tröskelvärden för upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats

EU-rätten specificerar vilka krav som ska ställas

Om Europeiska unionen i en rättsakt har antagit obligatoriska krav på tillgänglighet ska de tekniska specifikationerna bestämmas med hänvisning till den rättsakten.

Kravet på att de tekniska specifikationerna ska bestämmas utifrån europeiska rättsakter får betydelse i olika sammanhang, se t.ex. avsnittet om transporter, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och det kommande tillgänglighetsdirektivet.

Intyg om att följa kvalitetssäkringsstandard

För de fall då den upphandlande myndigheten kräver intyg om att leverantören följer viss kvalitetssäkringsstandard anges det tydligt i lagarna att detta även gäller standarder för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Antidiskrimineringsvillkor

Förordningen om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt syftar till att öka medvetenheten och efterlevnaden av diskrimineringslagen och därmed diskrimineringsformen bristande tillgänglighet.

Ett antal statliga myndigheter åläggs att inkludera särskilda villkor i kontraktstilldelningen om löptiden är längre än 8 månader och har ett beräknat värde på minst 750 000 kr. Villkorens ändamål ska vara att motverka diskriminering hos leverantören.

Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt på Riksdagens webbplats