Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Upptäcka våld och stödja

Våld förekommer överallt i samhället. Statliga, regionala och kommunala verksamheter behöver fler och mer träffsäkra arbetssätt och metoder för att kunna upptäcka och ge stöd till dem som utsätts för våld.

Nedstämd tonårspojke samtalar med vuxen skolpersonal.

Yrkesverksamma i olika verksamheter behöver kunna känna igen tecken på att någon är utsatt för våld och ställa frågor om det. Ofta söker våldsutsatta vård, omsorg eller någon annan insats som inte har med våldsutsattheten att göra.   

Att upptäcka våld

En film om både utsatthet och vad professionen bör tänka på för att upptäcka att någon är utsatt för våld.

Att fråga om och upptäcka våld

En person som är utsatt kan ha svårt att se sig själv som våldsutsatt. Man kanske inte vet vad samtycke är och att man har möjlighet att säga nej och stopp till olika handlingar.

Det kan också vara svårt att börja berätta om sin utsatthet och känna till var det går att söka stöd och hjälp. Ibland finns heller inte tillgänglig information om var man kan vända sig, till exempel på teckenspråk.

För att yrkesverksamma ska kunna ställa frågor och upptäcka att en person med funktionsnedsättning är eller har varit utsatt för våld behöver de kunskap. Här några exempel:

 •  Kunskap om olika funktionsnedsättningar, till exempel intellektuella, neuropsykiatriska och kognitiva funktionsnedsättningar.
 • Kunskap om att använda Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, för att kommunicera med personer som exempelvis behöver bildstöd eller teckenstöd.
  Socialstyrelsens utbildning AKK som kommunikationsstöd
 • Handlingsplaner, rutiner och frågeformulär som synliggör och tar hänsyn till den särskilda sårbarhet som kan finnas bland personer med funktionsnedsättning. Det kan till exempel handla om att ställa frågor om funktionshindersrelaterat våld.
 • Bildstöd med enkel text och bilder för att ha samtal om våld när man misstänker att någon blivit utsatt för våld eller kränkning.
  Västra Götalands bildstöd

Att stödja vid våld

En film om utsatthet och vad professionen bör tänka på för att stödja någon som är utsatt för våld.

Samverkan för bättre stöd

Eftersom våldsutsatthet är ett komplext problem är samverkan mellan olika aktörer och verksamheter ofta nyckeln till att kunna ge bra stöd till dem som utsätts. Det kan exempelvis handla om samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården och mellan förvaltningar och insatser i kommuner. Det kan också handla om samverkan med polisen.

Samverkan kan också bidra till att sprida kompetens och öka kunskapen hos personalen.

Exempel på samverkan

Här några exempel på hur samverkan kan se ut:  

 • Möjlighet för funktionsstödsförvaltning och insatspersonal i LSS att ta kontakt med en enhet inom socialtjänsten som specialiserar sig på att utreda våldsärenden.
 • Regionala kompetensteam som ger stöd och vägledning till kommuner i frågor relaterat till våld, som hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer.
 • Nyckelpersoner som arbetar inom exempelvis äldreomsorgen och omsorgsförvaltningen som fångar upp behov av utbildning och extra stöd inom personalgrupperna.

Att samtala med barn om våld

Alla yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt arbete behöver vara förberedda på att ett samtal kan komma att handla om våld. Ett barn med funktionsnedsättning kan ha särskilda behov och förutsättningar att ta hänsyn till inför och under ett samtal.

Socialstyrelsen har tagit fram ett presentations- och reflektionsmaterial som ger en översiktlig bild av området våld mot barn med funktionsnedsättning. Materialet kan användas vid arbetsplatsträffar, planeringsdagar eller som inslag i utbildning eller kompetensutveckling på arbetsplatsen.

Presentations- och reflektionsmaterial på Kunskapsguidens webbplats

Tillgängliga stödinsatser

Målsättningen är att kommunernas skydds- och stödarbete ska vara tillgängliga för alla. Men de insatser som finns är inte alltid tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Exempelvis behöver skyddade boenden vara fysiskt tillgängliga och stödinsatser anpassade efter en persons förutsättningar. Det finns organisationer som specialiserat på insatser för personer med vissa funktionsnedsättningar.

Exempel på organisationer

Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk, NKJT, har stödverksamhet för döva, hörselskadade och dövblinda kvinnor och unga tjejer samt icke binära. Kvinnorna får stöd och hjälp direkt på svenskt teckenspråk, taktilt teckenspråk och internationella tecken samt skriven svenska. Stödet erbjuds av kvinnor som själva har erfarenhet att leva som döv eller har hörselskada eller dövblindhet. 

NKJT:s webbplats

Tjejers rätt i samhället, TRIS, möter individer, vuxna, unga och barn som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har även särskild kompetens i att möta ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning. TRIS driver också en nationell jourtelefon för yrkesverksamma som i sina yrkesroller möter personer som utsätts för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.   

TRIS:s webbplats

Hinder, utmaningar, möjligheter och lösningar

Se en film om hur våld mot kvinnor kan ta sig uttryck och tips om vad man ska tänka på för att upptäcka våld och stötta utsatta. 

Videoalternativ: