Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Rätten till tolk i ärendehandläggning och domstol

I flera lagar regleras rätten till tolk och tillgänglighet i ärendehandläggning och domstol.

Enligt förvaltningslagen ska myndigheter använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt om det behövs för att enskilda ska kunna ta till vara sin rätt. Det gäller enskilda som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller att tala.

Av förarbetena framgår att bestämmelsen handlar om att underlätta för enskilda med funktionsnedsättning att medverka i ärenden, tillvarata sin rätt att ta del av och förstå innehållet av ärendet samt göra sig själv förstådd vid kontakt med myndigheter.

Förvaltningslag (2017:900) 13 § på riksdagens webbplats

Relevanta skrivningar i förarbetena finns på sidorna 298-299 i prop. (2016/17:180) En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag på regeringens webbplats

Domstol

De situationer då en domstol är skyldig att anlita en tolk och/eller göra innehållet i handlingar tillgängligt regleras dels i rättegångsbalken, dels i förvaltningsprocesslagen.

  • Enligt rättegångsbalken ska domstolen vid en muntlig förhandling anlita en tolk åt den som är misstänkt i ett brottmål. Domstolen får även anlita tolk i andra fall. Bestämmelsen omfattar såväl språktolkar som de fall då den misstänkte till följd av en hörselnedsättning eller talsvårigheter behöver en tolk.
  • Enligt förvaltningsprocesslagen ska rätten anlita en tolk om en part, ett vittne eller någon annan som ska höras inför rätten har en funktionsnedsättning som begränsar förmågan att se, höra eller tala.
  • Enligt förarbetena till denna bestämmelse kan det till exempel handla om att anlita en teckenspråkstolk.
  • Enligt förvaltningsprocesslagen ska rätten göra innehållet i handlingar tillgängliga för personer som har en funktionsnedsättning som begränsar förmågan att se, höra eller tala.
  • Av förarbetena till bestämmelsen framgår att det till exempel ska göras vid kontakt med personer med begränsad synförmåga. Att tillgängliggöra innehållet i handlingar kan i de fallen göras genom punktskrift eller talsyntes.
  • Enligt rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen får rätten använda tekniskt hjälpmedel i stället för att anlita en tolk. Detta gäller om det är lämpligt.
  • Enligt förarbetena till förvaltningsprocesslagen kan ett sådant tekniskt hjälpmedel till exempel vara en hörslinga. I rättens bedömning om tekniskt hjälpmedel kan den berörda personen ges tillfälle att ge sin syn på saken.

Länkar till reglerande beslut

Rättegångsbalken (1942:740) 5 kap. 6 § på riksdagens webbplats

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) 50 § på riksdagens webbplats

Relevanta skrivningar i förarbetena finns på sidorna 23-24 i prop. (2014/15:77) Genomförande av brottsoffersdirektivet på regeringens webbplats

Relevanta skrivningar i förarbetena finns på sidorna 56-57 i prop. (2017/18:279) Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna på regeringens webbplats