Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Oasálasjvuohtafábmudagá birra

Oasálasjvuohtafábmudahka l máhttofábmudahka mij åvdet doajmmamfámodisvuohtapolitijka tjadádimev. Dav dahkap gå åvdenahttep ja diededip oasálasjvuohtatsaggamij birra, ja åvdåsvásstediddje sebrudakbarggijt doarjjop.

Mijá gåhttjom la barggat ålles oasálasjvuoda åvdås sebrudagán ulmutjijda doajmmamvánesvuodajn ja buohtaárvo åvdås viessomvidjurij hárráj.

AN:a konvensjåvnnå, rievtesvuodaj birra ulmutjijda doajmmamvánesvuodajn, la vuodon bargguj.

Oasálasjvuohtafábmudagán li birrusin 50 bargge ja guokta åssudagá ja barggojuogos.

Generálladirekterra Malin Ekman Aldén la fábmudagá oajvve ja dåjma åvdåsvásstediddje doarjodiddje åvdån.

Mijá doajmma

Tjadádittjat mijá gåhttjomav tjuovudip ja guoradallap bargo åvddånimev doajmmamfámodisvuohtasuorgen. Dav dahkap gå gehtjadip viessomvidjurijt ulmutjijda doajmmamfámodisvuodajn ja almulasj oassálasstij bargoj gávnnumijn ja aktavuodajn.

Jådedittjat åvddånimev doajmmamfámodisvuoda suorgen åhtsåp ja diededip gåk tsaggama sebrudagán máhtti rievddaduvvat. Mij doarjjop åvdåsvásstediddje oassálasstijt åvdedittjat gávnnumav sebrudagán, ja lasedittjat aktavuodav ulmutjijda doajmmamvánesvuodajn.

Mij aj tjadádip sierra gåhttjomijt doarjodiddjes ja vásstedip remissajda ráddiduskanslidjas ja ietjá fábmudagájs.

Fábmudagá åvdemus ulmmejuohkusa li stáhta fábmudagá, bájke ja kommuvna, valla aj äládussuorge gå doajmmi barggovadden ja buvta- ja dievnastusdahkken.

Mij rahtjap diedojt åvdenahttet ja doarjjagijt gávnnat aktan mijá ulmmejuohkusij. Bargo álggo l viedtjat ulmutjij ietjasa dåbdojt gåk tsaggamijt sebrudagán máhttá duosstot.

Válde aktavuodav mijájn

Dån máhtá aktavuodav Oasálasjvuohtafábmudagájn válldet e-påvstå ja
telefåvnå baktu.

Gå la tjállám Oasálasjvuohtafábmudahkaj de sjaddá duv tjálos almulattjan ja
máhttá luojteduvvat almulasjprinsijpa dårjajn.

E-påvsstå: info@mfd.se

Telefåvnnå: 08-600 84 00

Guossidim- ja påvsståadrässa

Myndigheten för delaktighet
Besöksadress: Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Láhka rijkasasj unneplågoj ja unneplåhkogielaj birra.

Láhka rijkasasj unneplågoj ja unneplåhkogielaj birra gullu ålles Svierigij. Láhka javllá rijkasasj unneplåhkogiela galggi suoddjiduvvat ja åvdeduvvat, rijkasasj unneplågo galggi máhttet anodit ja åvddånahttet kulruvrasa, ja tjuottjudusfábmudagá li velgulattja unneplågoj riektáj birra diededit ja sidjij fámov vaddet ietjasa ássjij hárráj.

Åhpa ienebuv lága birra

Duv rievtesvuohta ávkkit rijkasasj unneplåhkogielajt webbabielen Institutet för språk och folkminnen

Láhka rijkasasj unneplågoj ja unneplåhkogielaj birra julevsábmáj Rijkabiejve lunna