די אנטיילנעמונג אגענטור

די אנטיילנעמונג אגענטור (Myndigheten för delaktighet) ארבעט צו פארזיכערן אז די פאליסי פון

אוועקנעמען שוועריקייטן פון דיסעבלד מענטשן ווערט פארווירקליכט דורכאויס שוועדן. אונזער ציהל איז צו האבן א געזעלשאפט ווי יעדער איינער קען אנטייל נעמען אויף די זעלבע טערמינען, אפגעזעהן פון זייער פונקציע מעגליכקייטן. מיר ארבעטן פאר דעם ציהל דורך:

  • אויפזיכטן און אנאלאזירן אנטוויקלונגען
  • אנטוויקלען מעטאדן, פארשריפטן און אנווייזונגען
  • פארשפרייטן וויסנשאפט און פארשטענדעניש
  • צוברענגען ריסוירטש און אנדערע אנטוויקלונגס ארבעט
  • אריינגעבן פארשלאגן און דאקומענטאציע פארן קאבינעט.

מיר האבן אסאך וויסנשאפט און די טעמע פון דיסעביליטיעס, טוען אויפזיכטן און אפשאצן אנטוויקלונגען אין דעם פעלד אין שוועדן און אויסלאנד. אונזער ארבעט ווערט געפירט מיט די ציהל און סטראטעגיעס פון די דיסעביליטי פאליסי, וואס איז באזירט אויף די יוניידעט נעשאנס קאנווענשאן איבער די רעכטן פון מענטשן מיט דיסעביליטיעס. מיר ארבעטן מיט און דורך רעגירונגס אגענטורן, מוניציפאליטעטן און קאונטי קאונסילס.  

Senast granskad: 2017-05-15
Dela: