Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Myndigheten för delaktighet:en bïjre

Myndigheten för delaktighet lea maahtoeåejvieladtje mij tjïrrehtimmiem svihtjemeheaptoepolitihkeste evtiedidh. Mijjieh barkebe maahtoem evtiedidh jïh juekedh heaptoej meatan årrodh bïjre jïh siebriedahkeaktöörh mah dïedtem utnieh dåarjodh.

Mijjen laavenjasse lea freemmedh almetjh svihtjemeheaptojne edtjieh maehtedh meatan årrodh gaajhkene lehkesne siebriedahkejieliemisnie jïh seammavyörtegs jielemetsiehkieh utnedh.

EN:n konvensjovne reaktaj bïjre almetjidie svihtjemeheaptojne lea barkoen våarome.
Myndigheten för delaktighet medtie 50 barkijh utnieh jïh desnie göökte goevtesh jïh akte staabe.

Generaldirektööre Malin Ekman Aldén lea åejvieladtjen åvtehke jïh dïedtem åtna barkoen åvteste reerenassese.

Mijjen barkoe

Guktie mijjen laavenjassem tjïrrehtidh mijjieh dåeriedibie jïh analyseradibie evtiedimmiem mejnie berkieh svihtjemeheaptoesuerkesne. Dam darjobe gosse jielemetsiehkide vuartajidh almetjidie svihtjemeheaptojne jïh guktie byjjes aktööri berkieh almetjh svihtjemeheaptojne maehtieh meatan årrodh.

Guktie evtiedimmiem evtiedidh dennie svihtjemeheaptoesuerkesne mijjieh maahtoem evtiedibie jïh juekebe guktie maehtebe heaptojne barkedh siebriedahkesne. Mijjieh dåarjobe aktööride mah dïedtem utnieh aelhkebe svihtjedh siebriedahkesne jïh guktie almetjh svihtjemeheaptojne maehtieh aelhkebe meatan årrodh.

Mijjieh aaj tjïrrehtibie sjïere reerenasselaavenjassh jïh remisside vaestiedibie reerenassekanslijistie jïh mubpieh åejvieladtjijste.

Åejvieladtjen eeremes ulmiedåehkie lea staaten åejvieladtjh, regijovnh jïh tjïelth, men aaj jieledejielemi råållaj bïjre goh barkoevedtijh jïh dorjehtæjjah dorjesijstie jïh dïenesjistie.

Mijjieh sïjhtebe maahtoem evtiedidh jïh dåarjoem tseegkedh mijjen ulmiedåehkiejgujmie. Aalkoetsiehkie barkosne lea veedtjedh almetji jïjtje dååjrehtimmieh heaptojste siebriedahkesne.

Gaskesadth mijjiem

Datne maahtah Myndigheten för delaktighet gaskesadtedh mejline jïh telefovne.

Gåessie datne mejlem Myndigheten för delaktighet seedtedh dov mejle sjædta byjjes tjaalegem mij maahta vïjrebe seedtedh byjjesvoeteprinsïhpen mietie.

Mejle: info@mfd.se
Telefovne, veksele: 08-600 84 00

Guasseme- jïh påasteadresse

Myndigheten för delaktighet
Sturegatan 3
Box 1210
172 24 Sundbyberg

Laake nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoej gïeli bïjre

Laake nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoej bïjre faamosne abpe Sveerjesne. Laake jeahta edtja dah nasjonaale unnebelåhkoej gïelh vaarjelidh jïh skreejredh, dah nasjonaale unnebelåhkoeh edtjieh dej kultuvrem gorredidh jïh evtiedidh jïh reeremeåejvieladtjh tjuerieh bïevnedh unnebelåhkoej reaktaj bïjre jïh dah edtjieh dej jïjtse aamhtesh tsevtsedh.

Lïerh vielie laaken bïjre.

Dov reakta nasjonaale unnebelåhkoe gïelh nuhtjedh Institutet för språk och folkminnen luvnie

Laake nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoej gïeli bïjre åarjelsaemien gïelesne Rïjhkebiejjesne