Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att bistå Rådet för hållbara städer

Uppdraget inkom: 2018

Myndigheten för delaktighet är en av 14 myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer. Rådet ska bidra till en långsiktig utveckling av levande och hållbara städer.

I mars 2022 förlängde och ändrade regeringen uppdrag om inrättandet av Rådet för hållbara städer och anknytande uppdrag till myndigheterna som ska bistå rådet. Uppdraget ska slutredovisas 31 mars 2030.

Myndigheterna ska inte längre ta fram en åtgärdslista för publicering på webbplatsen www.hallbarstad.se. Rådet ska inte heller lämna förslag till konsekvensbeskrivna åtgärder eller eventuella frågor som behöver utredas vidare.

Regeringen utökar även antalet ledamöter i rådet från 13 till 14 ledamöter totalt.

Genomförande

Rådet ska utöver vad som framgår av det ursprungliga beslutet:

  • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås
  • med stöd av sitt kansli, utveckla webbplatsen www.hallbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen, samt därefter förvalta denna
  • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

MFD:s arbete i rådet

I rådet arbetar MFD för att städer ska utformas utifrån principen om universell utformning.

MFD har tagit fram en lista på åtgärder för att skapa en fysiskt tillgänglig och hållbar stadsutveckling i PM:et Hållbara städer och universell utformning.

PM Hållbara städer och universell utformning (pdf, 145 kB)

Redovisning

Uppdraget om inrättandet av rådet (M2017/03234) ska slutredovisas senast den 31 december 2030 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Rådet ska hålla Regeringskansliet informerat om utförandet av uppdraget.