Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd vid uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppdraget inkom: 2021

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att stödja de myndigheter som omfattas av regeringens beslut om en Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2021–2031.

I uppdraget till MFD ingår att under den tid som uppdraget till myndigheterna pågår, ge de myndigheter som omfattas av ovan nämnda beslut, stöd och vägledning när det gäller uppföljningen av det nationella målet för funktionshinderspolitiken samt hur redovisningen av myndigheternas genomförande av funktionshinderspolitiken ska ske. 

Genomförande

MFD:s uppdrag ska inriktas mot att ge stöd till myndigheterna vid deras uppgifter att:

  • genomföra det nationella målet för funktionshinderspolitiken i enlighet med principen om universell utformning, befintliga brister i tillgängligheten, individuella stöd och lösningar för individens självständighet samt att förebygga och motverka diskriminering,
  • ta fram en nulägesbeskrivning av hur situationen är inom myndighetens ansvarsområde i förhållande till målet,
  • redovisa de åtgärder som vidtagits för att nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken,
  • bedöma måluppfyllelsen av det nationella målet,
  • redogöra för hur de fyra områdena för genomförande av funktionshinderspolitiken som anges i propositionen om nationellt mål för funktionshinderspolitiken, har beaktats i myndigheternas arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken (prop. 2016/17:188, sid. 27),
  • redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av att målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas,
  • redovisa de samråd som myndigheterna har haft med funktionshindersorganisationerna och andra berörda aktörer.

Redovisning

Resultatet av uppföljningen ska årligen redovisas till regeringen i respektive myndighets årsredovisning.

Uppdraget innebär också att MFD årligen ska lämna en samlad rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet), baserad på myndigheternas årsredovisningar.