Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Energibesparing i den statliga förvaltningen

Uppdraget inkom: 2022 Uppdraget redovisades: 2023

Regeringen uppdrar åt statliga myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen. Mängden el som köpts samt åtgärderna för att minska elanvändningen ska regelbundet redovisas till Energimyndigheten.

Den första redovisningen skedde i oktober 2022 och den sista i april 2023. Myndigheterna har vid redovisningstillfället i oktober 2022 även redovisat mängden köpt el i september 2018. 

Myndigheterna har löpande redovisat vilka åtgärder de har vidtagit för att minska sin elanvändning. Energibesparingsåtgärder vidtagna tidigare än september 2022 kan ingå i myndigheternas redovisning, om det är nödvändigt för att beskriva förändringen av elanvändningen under uppdragstiden. Redovisningen sker i övrigt enligt närmare anvisningar från Energimyndigheten.

Energimyndigheten sammanställer myndigheternas redovisningar i månatliga rapporter, som lämnades till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den sista vardagen varje månad, med början den 31 oktober 2022.

Energimyndigheten slutredovisade den 31 maj 2023 uppdraget till Regeringskansliet. I slutredovisningen ingick en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget.

Energimyndigheten har, inom sitt ansvarsområde, bistått med sådan information och rådgivning som myndigheterna behöver med anledning av uppdraget.

Uppdraget innebar ingen förändring av myndigheternas ansvar för sin respektive verksamhet.

Bakgrund

Elpriserna bedöms under den kommande vintern att vara de högsta i Sverige på flera årtionden. De höga priserna är dock inte unika för Sverige. Runtom i Europa stiger priserna på el och gas, vilket slår hårt mot samhällets aktörer. Inför den kommande vintern är det av avgörande betydelse att minska användningen av alla energislag.

Alla länder behöver bidra till minskningen. Den offentliga förvaltningen har, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv en ledande roll i arbetet med att effektivisera och minska energianvändningen.

Flera effektiva, energismarta och billiga åtgärder kan på kort sikt vidtas för att minska användningen av el. Bland annat kan befintliga belysningskällor och belysningsarmaturer bytas ut till mer energisnåla alternativ, och belysning och ventilation kan styras och justeras efter behov. Det är också möjligt att se över om delar av elanvändningen kan flyttas till tider då samhällets behov av el är som lägst.

I de fall el används till uppvärmning kan vidare övervägas om det är möjligt att sänka rumstemperaturen med 1–2 grader. Myndigheter som hyr sina lokaler kan också föra en aktiv dialog med fastighetsägarna om hur elanvändningen kan minska.

Energibesparingsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder ingår sällan i statliga myndigheters primära verksamhet, och de flesta myndigheter är hyresgäster. Statliga myndigheter har därmed ett behov av stöd för att bedöma vilka åtgärder som kan och bör vidtas.

Energimyndigheten har expertkunskap inom energiområdet och lång erfarenhet av att främja energieffektivisering och energibesparing. Myndigheten ansvarar också för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet.