Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Delaktigheten ökar - men många utmaningar kvarstår

MFD följer årligen upp de statliga myndigheternas arbete med den nationella strategin för funktionshinderspolitiken. Årets rapport lyfter både goda exempel och utmaningar inom strategins prioriterade samhällsområden.

Sedan 2021 har 29 myndigheter och Folkbildningsrådet i uppdrag att arbeta med strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Målet med strategin är ett inkluderande samhälle där alla kan vara delaktiga och leva på lika villkor.

Varje år följer MFD utvecklingen inom de samhällsområden som är viktiga för att nå målet, exempelvis skola och utbildning, transport och vård och omsorg. MFD tittar även på vad statliga myndigheter skriver i sina årsredovisningar om sitt arbete mot målet. Det presenterar vi för regeringen i en rapport.

Rapporten visar hur myndigheterna har arbetat med fyra inriktningar för funktionshinderspolitiken:

  • principen för universell utformning
  • individuella anpassningar
  • att identifiera och åtgärda befintliga hinder
  • att förebygga och motverka diskriminering.

Jämfört med 2021, som var strategins första år, har myndigheterna under 2022 hittat former för att arbeta med funktionshinderfrågorna mer systematiskt. Många har börjat lära sig hur de praktiskt kan arbeta med tillgänglighet och delaktighet i sina verksamheter.

Myndigheterna har dessutom börjat förstå vilka utmaningar som finns i de samhällsområden de ansvarar för, men också vilka åtgärder som behövs för att komma närmare målet. Många av dessa åtgärder och utmaningar behöver lösas i samarbete med andra aktörer.

Årets uppföljning lyfter därför främst att myndigheterna har utvecklat sin interna verksamhet. Det gjorde de genom att:

  • ta fram nya rutiner, handlingsplaner eller strategier
  • åtgärda bristande tillgänglighet i sina lokaler
  • åtgärda bristande tillgänglighet på sina webbplatser.

Tekniken underlättar - men inte för alla

En positiv utveckling som gynnar personer med funktionsnedsättning är digitaliseringen. Årets rapport belyser den tekniska utvecklingen, ny lagstiftning (Tillgänglighetsdirektivet) och användning av internationella standarder som alla främjar tillgänglighet.

Samtidigt är det inte är alla som har ökat sin digitala delaktighet. Rapporten noterar att vissa personer med funktionsnedsättning har svårigheter att använda digital utrustning, internet och tjänster såsom e-legitimation. Detta påverkar deras digitala användning negativt.

Trots att digital teknik kan underlätta och fungera som hjälpmedel för många krävs det att de applikationer, webbplatser och digitala tjänster som tas fram är tillgängliga för alla.

Involvera personer med olika behov oftare

En annan höjdpunkt från årets rapport gäller hur myndigheterna arbetar med aktiv involvering. MFD har följt upp hur myndigheter har tagit in synpunkter och lyssnat på behov hos personer med funktionsnedsättning när de utformat sina tjänster, produkter eller lokaler under året.

Rapporten visar att aktiv involvering i form av samråd mellan myndigheter och funktionshindersorganisationer uppskattas av alla parter. Några framgångsfaktorer för konstruktiva och kvalitativa samråd är:

  • Att förslaget är förankrad hos den högsta ledningen på myndigheten
  • Att samråd sker tidigt i en process
  • Att samrådet har fokus på dialog.

Enligt uppföljningen behöver dock myndigheterna arbeta mer och oftare med att involvera människor med olika behov i sina beslut. Rapporten visar på positiva erfarenheter av samråd där flera myndigheter deltar.

Myndigheterna behöver ta fram mer statistik och indikatorer

Rapporten visar att vårt samhälle behöver bli bättre på att möta hela befolkningens behov och förutsättningar. I dagsläget är det svårt att följa utvecklingen av arbetet, eftersom det inte finns så mycket statistik eller andra indikatorer på hur det går inom olika samhällsområden.

I myndigheternas uppdrag att arbeta med strategin ingår det att hitta bättre sätt att följa upp utvecklingen i samhället. Några har redan börjat titta på vilka indikatorer de kan följa inom sina samhällsområden.

MFD kommer att stödja myndigheterna genom att samla ihop vilken statistik och indikatorer som redan finns för varje samhällsområde.

Mer kunskap och inspiration på Delaktighetsdagen

Vill du utveckla ditt arbete med jämlikhet och delaktighet? Fredag den 21 april arrangerar MFD den årliga Delaktighetsdagen. Under dagen berättar aktörer om hur de gör för att möta befolkningens olika behov och förutsättningar, med utgångspunkt i de lösningar och utmaningar som lyfts i rapporten Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2022. 

Konferensen är kostnadsfri och kommer att hållas digitalt. Årets program inkluderar goda exempel från aktörer som arbetar konkret med strategins inriktningar.

Anmäl dig till Delaktighetsdagen

Sista anmälningsdag är 19 april. Konferensen är digital och kostnadsfri.
Öppna anmälningsformuläret

Läs rapporten

Rapporten i sin helhet finns här:
Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2022