Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken 2022.

Att leva med en funktionsnedsättning i Sverige innebär alltjämt att förutsättningarna för delaktighet, och därmed jämlikhet i levnadsvillkor, är väsentligt sämre inom de flesta samhällsområden. Det offentliga Sverige, kommuner, regioner och statliga myndigheter, har ett särskilt ansvar och en viktig roll för att förändra och förbättra detta.

I ansvaret ligger också att genom sitt arbete förhindra att ojämlikheten i levnadsvillkor ökar. För att fördjupa kunskapen och därmed öka takten i de offentliga aktörernas arbete, beslutade regeringen 2021 om en nationell strategi.

Strategin är ett prioriterat verktyg för att säkerställa en förflyttning i riktning mot det funktionshinderspolitiska målet och inriktningen riksdagen lagt fast. År 2022 var det andra året i genomförandet av detta arbete och Myndigheten för delaktighet (MFD) har ett särskilt uppdrag att årligen följa upp resultatet av arbetet.

Viktiga steg framåt

MFD kan i årets uppföljning konstatera att arbetet har tagit många viktiga steg framåt. Samtidigt återstår en rad grundläggande utmaningar. Framför allt visar uppföljningen att flera aktörer har svårt att applicera det funktionshinderspolitiska målet på sitt kärnuppdrag och behöver vässa sin förmåga att följa utvecklingen för målgruppen inom sitt område.

Att lyckas med detta är en förutsättning för att öka takten i utvecklingsinsatserna och nå långsiktiga och hållbara resultat. Att öka kunskap om målgruppens förutsättningar för delaktighet är också viktigt för varje aktörs förmåga att kunna prioritera och initiera träffsäkra utvecklingsinsatser och för att kunna mäta effekten och resultatet av det arbete som görs.

MFD har ett särskilt uppdrag att stödja aktörerna i deras arbete. Tillsammans med strategimyndigheterna, men också med kommuner och regioner, identifierar MFD löpande behov av stöd men också formerna för hur det kan utformas på ett ändamålsenligt och träffsäkert sätt.

MFD:s stöd behöver fortsätta utvecklas och differentieras för att så bra som möjligt stödja aktörerna där de befinner sig och med de olika förutsättningar de har.

Brister inom flera samhällsområden

Att förbättra levnadsvillkoren och öka delaktighet för alla de människor som lever med funktionsnedsättning i Sverige är ett komplext och långsiktigt arbete. Det kräver prioritet, kunskap och ibland också förmåga att tänka utöver det invanda och etablerade. Det offentliga uppdraget riktar sig till alla medborgare i Sverige.

MFD:s uppföljning visar dock att tillgängligheten i praktiken fortfarande brister inom många samhällsområden. Förmågan och verktygen att följa hur samhällsinsatser och samhällsutveckling når och påverkar personer med funktionsnedsättning har fortfarande betydande brister och behöver utvecklas.

Att åtgärda detta behöver prioriteras högre av myndigheter men också i vissa fall av regeringen och lagstiftaren. Sverige befinner sig i en osäker tid. De grupper som redan tidigare har störst utmaningar riskerar också att drabbas särskilt hårt när konjunkturen faller och otryggheten i samhället ökar.

Effektiv funktionshinderspolitik viktigt

Det är i lägen som detta en effektiv funktionshinderspolitik är viktigare än någonsin. Med en tydlig styrning, ett målmedvetet arbete och uppföljning från myndigheter, liksom nära samråd med funktionshindersorganisationerna, kommer det gå att möta de utmaningar Sverige står inför och samtidigt minska skillnader i förutsättningar och villkor.

Att strukturerat säkerställa att det offentliga utbudet är tillgängligt och användbart för så många som möjligt och samtidigt systematiskt åtgärda de brister och hinder som finns, är en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. Det skapar också bättre förutsättningar för att de individuella stöd och lösningar som behövs för att exempelvis kompensera för en funktionsnedsättning, räcker längre och kan vara tillgängliga för fler.

Individuellt stöd påbörjat

Det generella arbetet för ett universellt utformat samhälle är nödvändigt för att samhället ska hålla ihop och kunna ta viktiga steg framåt. De individuella stöden är grundläggande för att säkerställa att en människa med funktionsnedsättning har individuella förutsättningar att följa med. Det är kärnan i svensk funktionshinderspolitik.

MFD:s årliga uppföljning visar att många av strategimyndigheterna redan har hunnit påbörjat ett viktigt arbete med denna utgångspunkt. Många har höga ambitioner men har ännu inte hunnit så långt. Myndigheten för delaktighet kommer fortsätta att göra sitt bästa för att finnas till hands som ett stöd i det fortsatta arbetet.

Med gemensam kraft och energi kan vi bidra till en förflyttning och ett hållbart Sverige.

Sundbyberg i mars 2023

Malin Ekman Aldén

Generaldirektör

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
115

Artikelnummer
2023:21

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-987836-6-7 (pdf)