Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tandvårdens stöd till våldsutsatta patienter

SOU: 2023:10 Datum: 21 september 2023

MFD tillstyrker förslaget att tandvård ska ges till våldsutsatta patienter, men påpekar att definitionen av våld i nära relationer är snäv utifrån ett funktionshindersperspektiv.

Sammanfattning

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslaget att tandvård ska ges till våldsutsatta patienter. MFD vill samtidigt framhålla att definitionen av våld i nära relationer är snävt formulerad utifrån ett funktionshinderperspektiv. Det kan i sin tur medföra negativa konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter

Personer med funktionsnedsättning har i många fall fler och andra personer i sin närhet som ger dem trygghet och omsorg än vad personer utan funktionsnedsättning har. Dessa relationer kan sägas bryta mot samhällets normativa föreställning om vad som är en nära relation.

De normbrytande nära relationerna kan uppstå med vårdpersonal och personal i insatser, eller till andra medboenden i exempelvis LSS-boenden. De kan också uppstå med färdtjänstchaufförer och liknande yrkesroller, så fort det uppstår en kontinuitet i kontakten. Mer om detta går att läsa i MFD:s rapport Våld mot personer med funktionsnedsättning (mfd.se).

För personer med funktionsnedsättning innebär detta indirekt flera nära relationer, samt att våld kan uppstå i andra relationer som kan beskrivas som nära, än för en person utan vård- och stödbehov.

Förslaget kan därför innebära att kvinnor och män med funktionsnedsättning inte ges rätt till tandvårdsstöd i de fall dem utsätts för våld av en närstående som inte ingår i den nationella definitionen av våld i nära relation. Detta riskerar att målgruppen osynliggörs och att verkningsfulla insatser och åtgärder mot våld i nära relation uteblir för personer med funktionsnedsättning.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2023-09-21

Diarienummer
2023/0185

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Evelina Stadin