Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ny regional utvecklingsstrategi för Kronobergs län 2025-2035

För att nå sina mål anser MFD att Kronobergs regionala utvecklingsstrategi inte har tillräckligt fokus på funktionshindersperspektivet, en viktig utgångspunkt för att öka delaktigheten i samhället.

Sammanfattning

För att Kronoberg ska kunna nå målet om ett mer jämlikt, tillgängligt och inkluderande län 2035 krävs det att invånare kan ta del av länets utbud av resurser, service och tjänster samt information och kultur på lika villkor.

MFD menar att Kronobergs regionala utvecklingsstrategi saknar tillräckligt fokus på funktionshindersperspektivet, som är en viktig utgångspunkt för att öka delaktigheten i samhället.

MFD vill lyfta vikten av att utgå från universell utformning i all samhällsplanering, både inom byggnation och transportsystem men även inom näringsliv. MFD ser vidare att strategin saknar arbetsgivares ansvar i arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden.

En central del för att fler ska få tillgång till arbetsmarknaden är att arbetsgivare dels arbetar med inkluderande rekrytering och tillgängliga arbetsplatser, dels bedriver ett löpande antidiskrimineringsarbete. För att möta de behov som finns bör strategin bättre uppmana länets aktörer till aktiv involvering av invånare för att inhämta kunskap och erfarenheter inom samtliga områden.

Myndighetens synpunkter

Avsaknad av funktionshindersperspektiv

Kronobergs regionala utvecklingsstrategi är ett grundläggande styrdokument för andra planer och strategier, både på regional och lokal nivå. Det blir av den anledningen viktigt att strategin genomgående inkluderar och belyser olika rättighetsperspektiv.

MFD ser dock att den nya strategin inte förankrar funktionshindersperspektivet i tillräckligt stor utsträckning inom någon av de prioriterade områdena.

Mot bakgrund av bland annat den demografiska utvecklingen ser MFD att Kronoberg behöver komplettera strategins samtliga områden med att tydligare identifiera och resonera kring särskilt sårbara grupper såsom barn, unga, vuxna och äldre personer med funktionsnedsättning.

Dessa grupper finns i länet både som invånare, men också som användare av olika tjänster och som besökare för regionens turistmål. För att möjliggöra tillgång till ett användbart och tillgängligt samhälle och motverka utanförskap, bör det regionala utvecklingsarbetet inkludera olika behov som finns hos dessa grupper.

Universell utformning i samhällsplanering

MFD anser att de delar i strategin som handlar om samhällsplanering bör uppmärksamma betydelsen av universell utformning. Universell utformning innebär att både planera och säkerställa att nya miljöer, produkter, varor och tjänster utformas efter de behov som finns i samhället.

Det kan handla om att kommunala eller regionala verksamheter ställer krav på tillgänglighet i olika upphandlingsprocesser för att slippa kostnadsdrivande anpassningar i efterhand, exempelvis i nybyggnation eller planering av nya grönområden. Att identifiera och åtgärda befintliga brister i tillgängligheten för att fler ska kunna bli delaktiga i samhällslivet är också något att lyfta, exempelvis hinder i befintlig bebyggelse, naturområden eller andra offentliga platser och turistmål.

En jämställd och jämlik arbetsmarknad

Av MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023 framkommer att personer med funktionsnedsättning fortsatt har sämre ekonomiska förutsättningar än övrig befolkning och att en tredjedel stod utanför arbetsmarknaden år 2022.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023 (mfd.se) 

MFD ser därför att Kronobergs resonemang kring utanförskap och ojämlika förutsättningar på arbetsmarknaden på grund av kön, ålder och bakgrund, också bör inkludera ett funktionshindersperspektiv.

Det innebär exempelvis att lyfta arbetsgivares ansvar att arbeta med inkluderande rekrytering och tillgängliga arbetsplatser samt att uppmana arbetsgivare till ett löpande likabehandlingsarbete för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden.

MFD anser att strategin även bör uppmana näringsliv och offentliga aktörer att söka nya och innovativa lösningar för att möjliggöra för grupper som idag har svårt att komma ut på arbetsmarknaden.

Tillgänglighet och infrastruktur

MFD vill särskilt betona att tillgänglighet inte endast handlar om att transportera sig från punkt A till punkt B. Det handlar även om att säkerställa att lokal kollektivtrafik eller nationell spårtrafik inte brister utifrån tillgänglighetsaspekter och hindrar resenärer från att ta del av dessa.

Det kan till exempel handla om att miljön i olika transportfordon är tillgängligt utformad för enkel på- och avstigning, att trafikinformation erbjuds i både skrift och högtalarutrop eller att det finns autmatiska dörröppnare, hiss eller ramp i anslutning till stationsbyggnader.

MFD ser därför att Kronoberg bör utveckla skrivningar om att hållbart resande inom länet också omfattar att säkerställa grundläggande tillgänglighet och användbarhet för att människor, oavsett funktionsförmåga eller hemort, ska ha tillgång till och kunna nyttja länets utbud av transportssystem och infrastruktur.

Arbetet med tillgänglighet och användbarhet i infrastrukturen blir framförallt relevant utifrån nya behov som uppkommer med anledning av demografiska förändringar som följer av en åldrande befolkning. MFD vill därför understryka vikten av god samordning mellan den lokala och nationella nivån vad gäller transportsystem och infrastruktursplanering för att fler ska bevara sin självständighet i resandet, oavsett om man bor i tätort eller glesbygd.

Involvering för en stärkt demokrati

Involvering av invånare i samhällsutvecklingen skapar legitima policyprocesser och bidrar till en stärkt demokrati. Att involvera personer med olika behov och förutsättningar ökar också möjligheten att utforma ett tillgängligt och användbart samhälle där fler kan bli delaktiga.

MFD vill därför framhålla värdet av att involvera barn, unga, vuxna och äldre personer med funktionsnedsättning för att inhämta kunskap och erfarenheter i det regionala utvecklingsarbetet.

MFD uppmanar att Kronoberg ser över hur regionens tidigare skrivningar om aktivt medskapande och ökat deltagande i samhällsutvecklingen kan förtydligas i den nya utvecklingsstrategin i förhållande till funktionshindersperspektivet. Skrivningen kan ses på sida 25.

Publikationen Gröna Kronoberg i digitalt format (pdf, 9,57 MB)

Yttrande till
Region Kronoberg

Datum
2024-06-10

Diarienummer
2024/0147

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Aleksandra Kowalska