Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2023

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

För att öka takten i de offentliga aktörernas arbete inom funktionshinderspolitiken beslutade regeringen 2021 om en nationell strategi för systematisk uppföljning. MFD har ett särskilt uppdrag att årligen följa upp resultatet av arbetet.

Strategin är ett prioriterat verktyg för att säkerställa en förflyttning i riktning mot det funktionshinderspolitiska målet och den inriktning som riksdagen lagt fast. År 2023 var det tredje året i genomförandet av detta arbete. 

MFD:s bild är att arbetet inom strategin går i rätt riktning, men att det finns utvecklingspotential. Fler strategimyndigheter behöver ge funktionshinders-frågorna ett större och synligare utrymme i sin verksamhet, men också redovisa resultaten av sitt arbete på ett tydligare och mer strukturerat sätt.

Flera myndigheter har gjort framsteg

Under 2023 har flertalet strategimyndigheter kommit vidare i sitt arbete med bland annat nulägesanalyser, att fördjupa sina kunskaper, och att identifiera en tydlig inriktning för sitt arbete inom strategin. Uppföljningen visar också att den särskilda styrning och krav på uppföljning som uppdraget till de strategiska myndigheterna innebär, ger resultat. I MFD:s årliga myndighetsenkät får strategimyndigheterna mätbart bättre resultat jämfört med statliga myndigheter utan strategiska uppdrag.

Vissa strategimyndigheter har utvecklat, eller påbörjat att utveckla, såväl sin uppföljning som konkreta insatser för att i ökad utsträckning inkludera personer med funktionsnedsättning som målgrupp i sitt löpande arbete. För att skapa förflyttning i relation till det funktionshinderspolitiska målet är MFD:s bedömning dock att fler strategimyndigheter med kraft och engagemang behöver ta sig an insatser som kan bidra till konkreta förändringar.

MFD anser att förberedelsen av den handlingsplan som regeringen har aviserat till 2026, kan bli ett nästa och viktigt steg för att ytterligare systematisera, operationalisera och öka takten i strategiarbetet. Handlingsplanen kan också bli ett bra tillfälle att gemensamt ytterligare förtydliga strategins koppling till genomförandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Mot bakgrund av resultaten i såväl årets som tidigare uppföljningar av strategin, tror MFD att det i handlingsplanen kan finnas skäl att se över och ytterligare skruva på uppföljningen av arbetet. Det kan gälla såväl regeringens uppföljning av de respektive årsredovisningarna, som i den samlade redovisningen av strategin.

Skillnader i levnadsvillkoren

MFD:s uppföljning av levnadsvillkoren år 2023 visar att allvarliga skillnader mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning består. Det rör exempelvis ekonomisk trygghet, hälsa, utbildning, arbetsmarknad, diskriminering och utsatthet för våld. Uppföljningen indikerar att den rådande ojämlikheten i kombination med annan samhällsutveckling, på vissa områden har ökat skillnaderna i jämförelse med föregående uppföljning. MFD:s uppfattning är att den nationella strategin och den kommande handlingsplanens förmåga att möta denna utveckling är avgörande för om Sverige strukturerat ska röra sig i riktning mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp. Uppföljningen visar att andra bestämningsfaktorer i kombination med en funktionsnedsättning har avgörande betydelse för utvecklingen av levnadsvillkor. Det innebär också att de personer med funktionsnedsättning som redan tidigare lever med särskild risk för utsatthet är bland dem som drabbas hårdast vid lågkonjunktur och ett tuffare samhällsklimat.

Stora lokala skillnader i tillämpningen av individuella stödinsatser, liksom besparingar i kommuner och regioner, leder till att många personer med stora stödbehov upplever vardagen som allt mer otrygg och oförutsägbar. Många uppger att det gör det svårare att komma ut på arbetsmarknaden, utöva fritidsaktiviteter, påbörja och slutföra studier eller yrkesutbildning.

Uppföljningen visar fortsatt att det finns oproportionerliga skillnader i förutsättningar och stöd relaterat till en persons kön. Risken att utsättas för våld är också dubbelt så hög för en person som har en funktionsnedsättning, och så mycket som tre gånger så hög för barn- och unga med funktionsnedsättning.

MFD guidar och ger stöd

MFD har under året fortsatt att ha nära kontakt och dialog med de strategiska myndigheterna. Myndigheten har genomfört en strukturerad dialog med samtliga myndigheter som ingår i strategin. Målet med arbetet har varit att systematiskt identifiera vad myndigheterna planerar att göra och att identifiera hur MFD på ett strategiskt sätt kan bistå och ge stöd i deras arbete. MFD har utifrån detta identifierat såväl gemensamma stödbehov, som mer individuella behov. Med detta som utgångspunkt arbetar MFD vidare med att utveckla, revidera och paketera sina olika stöd. 

Stockholm i mars 2024

Malin Ekman Aldén
Generaldirektör

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
186

Artikelnummer
2024:10

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-988780-0-4 (pdf)