Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-direktiv om standarder för jämlikhetsorgan

Dnr: 2022/23:FPM32 Datum: 21 december 2022

MFD anser att det är viktigt att fundera på vilka delar av förslagen som kan föranleda krav på förändring i Sverige och har lämnat detta yttrande.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) kan konstatera att EU genom åren har haft stor påverkan på utformningen av det svenska diskrimineringsskyddet. När EU nu föreslår en miniminivå för hur skyddet ska säkras genom s.k. jämlikhetsorgan ser MFD detta som en rimlig utveckling. MFD anser att det är viktigt att fundera på vilka delar av förslagen som kan föranleda krav på förändring i Sverige. MFD har med denna utgångspunkt följande synpunkter.

Frågan om oberoende genomsyrar förslaget till standard och är en av grundbultarna i motiven. MFD anser att denna fråga är viktig att analysera i den fortsatta beredningen av frågorna. Det kan t.ex. handla om att ytterligare stärka upp DO:s oberoende i lag.

En annan central fråga är resursfrågan. MFD vill särskilt lyfta frågan om möjligheter för jämlikhetsorganet att driva processer. Det finns anledning att i beredningen av förslaget analysera vilka resurser som för närvarande finns för att driva processer för att kunna göra en bedömning om dagens ordning i tillräcklig grad motsvarar förslagen till miniminivå inom EU.

Ytterligare ett område att analysera är kraven på tillgänglighet hos jämlikhetsorgan. Sverige har gått längre än EU i vissa avseenden t.ex. när det gäller diskrimineringsformer och områden. Bristande tillgänglighet ingår i det svenska diskrimineringsskyddet. Detta skydd omfattar även diskriminering utanför arbetslivet i enlighet med direktivet 2000/43/EG, alltså etnicitet, religion, ålder och sexuell läggning. Förslaget till standard för jämlikhetsorgan omfattar en skyldighet att hantera både tillgänglighet generellt med en hänvisning till tillgänglighetsdirektivets krav på tillgänglighet och skäliga åtgärder som i Sverige motsvaras av diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. MFD har också påpekat i remissvaret över Ett utökat skydd mot diskriminering [Yttrande över slutbetänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering] att skyddet avseende bristande tillgänglighet inte är heltäckande. En översyn enlig MFD:s synpunkter i detta remissvar skulle ge skydd för skäliga åtgärder och bristande tillgänglighet inom all offentlig verksamhet inklusive DO och domstolarna.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2022-12-21

Diarienummer
2022/0417

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Hans von Axelson