Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Yttrande över slutbetänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering

SOU : 2021:94 Datum: 06 maj 2022

Myndigheten för delaktighet välkomnar ambitionen att stärka diskrimineringsskyddet så att det blir så tydligt och heltäckande som möjligt.

MFD tillstyrker därför utredningens förslag om att stärka skyddet mot diskriminering i de fall det saknas en enskild skadelidande och utredningens förslag om ett utvidgat skydd mot trakasserier och hot för arbetstagare.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Tillstyrker förslaget

MFD tillstyrker även förslaget om utökat diskrimineringsförbud för viss offentlig anställning i 2 kap. 17 § diskrimineringslagen, DL, men menar samtidigt att utredningen inte har gjort någon analys av hur detta förslag relaterar till diskrimineringsformen bristande tillgänglighet. Det är därför svårt att bedöma om utredningens förslag uppnår syftet med att göra diskrimineringsskyddet heltäckande.

Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet skiljer sig från de andra diskrimineringsformerna, eftersom det för att motverka diskriminering finns ett ansvar att vidta skäliga åtgärder avseende tillgänglighet för personer med funktionsned­sättning.

MFD menar att utredningens föreslagna ändringar i 2 kap. 17 § DL visserligen förbättrar diskrimineringsskyddet genom att det utökade förbudet kommer att omfatta i princip allt handlande och agerande som en anställd som helt eller delvis omfattas av lagen om offentlig anställning (1994:260), LOA, vidtar i förhållande till allmänheten och inom ramen för sin tjänst. Samtidigt ger det utökade diskrimineringsförbudet i 2 kap. 17 § DL sannolikt ändå inte ett heltäckande skydd avseende bristande tillgänglighet, till skillnad mot de specifikt utpekade samhällsområden som i dag omnämns i övriga delar av 2 kap. DL. Denna omständighet riskerar att leda till att diskrimineringsskyddet fortsatt kommer att falla olika ut beroende på vilka myndigheter som individer har kontakt med och till vilka områden som myndigheterna tillhör.

Tillgänglighet en viktig förutsättning

Brister i tillgänglighet kan exempelvis påverka enskildas rätt och möjlighet att ta del av offentliga webbplatser och att komma in i lokaler dit allmänheten har tillträde. Här finns tillgänglighetskrav i annan lag som är en del av tillämpningen av ”bristande tillgänglighet”. Tillgänglighet är därför en viktig förutsättning i bemötande av enskilda i all offentlig verksamhet. MFD anser därför att regeringen i den fortsatta beredningen bör överväga hur lagstiftningen i denna del kan bli mer heltäckande. Ett sätt kan vara att i definitionen av diskrimineringsformen bristande tillgänglighet ange att detta gäller all offentlig verksamhet, även utanför det förbud som finns i 2 kap. DL. Ett annat sätt kan vara att göra ett tillägg i 2 kap. 17 § DL om att diskrimineringsformen bristande tillgänglighet i sin helhet gäller för bestämmelsens tillämpningsområde.

Bristande tillgänglighet infördes som en form av diskriminering för sju år sedan. MFD anser att det i nära dialog med berörda intresseorganisationer är dags att analysera och utvärdera hur denna diskrimineringsform tolkas och tillämpas samt eventuellt föreslå förändringar för att säkerställa ett heltäckande diskrimineringsskydd. En vägledning för en sådan utvärdering bör vara de allmänna kommentarer (nummer 2 och 6) och rekommendationer som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har lämnat avseende dessa frågor.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2022-05-06

Diarienummer
2022/0069

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karin Westling