Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter inom hjälpmedelsområdet

Regeringsuppdrag

Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlade om att utreda förutsättningarna för att införa en webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter.

Myndigheten för delaktighet fick i juni 2014 i uppdrag av regeringen att genomföra en utredning av förutsättningarna för att införa en ny informationstjänst om konsumentprodukter som alternativ eller komplement till förskrivna hjälpmedel. Den här rapporten är en redovisning av det uppdraget.

Gränsen mellan förskrivna hjälpmedel och konsumentprodukter suddas ut i allt snabbare takt, särskilt inom området ny teknik. Ofta utgör en enskild produkt oavsett typ av produkt endast en del av individens hela lösning. För att möta den snabba produktutvecklingen bör strategin framöver ha ett tydligt lösningsorienterat individ­perspektiv, där individens behov av stöd och rådgivning är i fokus snarare än om stödet utgörs av produkttypen hjälpmedel eller konsumentprodukt.

I uppdraget har Myndigheten för delaktighet arbetat utifrån två olika inriktningar för att analysera och identifiera förutsättningar för huvudmannaskap och aktörer för en informationstjänst. De två inriktningarna har varit hälso- och sjukvårdsområdet respektive konsumentområdet. Gemensamt för dem är att ansvarsfrågan framstår som otydlig och att behovet och efterfrågan bedöms vara litet för av en ny webbaserad produktdatabas och informationstjänst. Det är svårt att hitta huvudmän eller aktörer inom dessa två olika områden som båda ser konsumentprodukter som sitt ansvarsområde och som vill medverka till att en lösning kommer till stånd.

En informationstjänst om konsumentprodukter kan innebära att ansvaret för stöd och hjälp flyttas över från samhället till den enskilde. Därmed kan den enskilde gå miste om nödvändig rådgivning om hur en produkt ska användas.

Det finns en pågående utveckling till att hälso- och sjukvården i större omfattning integrerar och ser fördelar med konsumentprodukter och ny teknik som ett komplement eller alternativ till hjälpmedel. I det läget finns anledning att vara försiktig med särlösningar som inte på ett självklart sätt införlivar hälso- och sjukvården – och som därmed kan motverka den positiva utvecklingen. Till saken hör att det även finns andra politikområden där konsumentprodukter kan hjälpa och stödja enskildas behov.

Myndigheten för delaktighet gör således bedömningen att det inte är strategiskt rätt att utveckla en specifik produktdatabas och webbtjänst för konsumentprodukter. Det finns heller inga förutsättningar för att långsiktigt driva, förvalta och finansiera produktdatabasen och informationstjänsten.

Det finns däremot ett generellt upplysnings- och informationsbehov som kan tillgodoses genom redaktionella texter och material inom konsumentproduktområdet. Detta informationsbehov skulle kunna lösas genom att komplettera invånartjänsten Tema Hjälpmedel på 1177.se med redaktionella texter.

Myndigheten för delaktighet har särskilt identifierat området kognition som ett område där tillgång till ny teknik och teknik som underlättar i vardagen är av stor vikt för den enskilde och dennes delaktighet i samhället. Samtidigt är kunskapen om ny teknik eftersatt i verksamheter som arbetar inom kognitionsområdet. Det betyder att det finns risk för att individer som behöver hjälpmedel och stöd inte får tillgång till rätt hjälpmedel och rätt stöd. På detta område ser myndigheten ett behov av grundläggande kunskapsutveckling och därefter särskilda insatser med inriktning på utveckling av metoder och stödtjänster.

Myndigheten för delaktighet föreslår att den framtida utredningen om en eventuell ny nationell huvudman för hjälpmedel får i uppdrag att se över hur man kan integrera ny teknik som konsumentprodukter och även annan välfärdsteknologi inom såväl hälso- och sjukvården som andra politikområden.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2015

Antal sidor
18

Artikelnummer
A 2015:10