Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2019

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Många statliga myndigheter, kommuner och regioner arbetar strategiskt med funktionshinderspolitiska frågor. Samtidigt är det få aktörer som fullt ut har lyckats integrera funktionshindersperspektivet i styrning och ledning.

Det här är Myndigheten för delaktighets rapport om utvecklingen inom funktionshinderspolitiken 2019.

Rapporten fokuserar särskilt på förutsättningarna för funktionshindersperspektivets genom­slag i styrningen av och verk­samheten inom kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

För att nå det funktions­hinders­politiska målet om del­aktig­het i samhäll­et och jäm­lik­het i levnads­villkor finns det behov av en tydligare styrning och ökad kunskap.

Årets rapport visar också på funktionshindersperspektivets genomslag i samhällsutvecklingen genom att fokusera på tre aktuella områden:

  • krisberedskap
  • digitalisering
  • arbetsmarknad.

Inom alla dessa områden finns det brister i tillgänglighet och användbarhet för personer med funk­tions­ned­sätt­ning. Dessa brister gör det tydligt att mindre åtgärder och ett för­ändrat arbets­sätt hos an­svariga aktörer kan bidra till ökad inklud­ering och del­aktig­het för många fler.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
61

Artikelnummer
2020:4

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-65-1 (pdf)