Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga

Regeringsuppdrag

Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

I denna rapport redovisar Myndigheten för delaktighet (MFD) resultat och erfarenheter av arbetet med ett uppdrag angående teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga, som gavs av regeringen 2013. Det handlar främst om hur tekniska och inte minst IT-baserade hjälpmedel kan förbättra situationen i vardagen för personer med nedsatt beslutsförmåga. De insatser som myndigheten initierat och arbetat med är i sammanfattning:

  • Försöksverksamheter i fem kommuner för att i praktiken testa teknikanvändning och miljöanpassningar.
  • Genomgång av möjligheterna till miljöanpassningar och ett omfattande stödmaterial med inriktning på arbetet med personer med demenssjukdom.
  • Genomlysning av etiska frågeställningar.
  • Genomgång av förutsättningarna för upphandling av välfärdsteknologi.
  • Sammanställning av goda exempel på arbete med välfärdsteknologi och miljöanpassningar, som stöd och inspiration till fortsatt verksamhetsutveckling i särskilt boende och daglig verksamhet.

”Klara är 29 år och bor i egen lägenhet i en gruppbostad i Trollhättan. Hon har daglig sysselsättning som hon åker till varje dag. Klara utför mycket själv i sitt vardagsliv, men är ofta osäker på sin egen förmåga. Hon har stående rutiner som hon blir påmind om varje dag genom inplastade pappersbilder, som finns på ett schema i hennes kök. Bilderna har personalen tagit fram utifrån rutiner och aktiviteter som finns i Klaras vardagsliv idag. Det stöd Klara har består främst av påminnelser och muntlig handledning av personal.”

Klara och andra personer i liknande situation borde kunna ha nytta av moderna tekniska hjälpmedel och smarta miljöanpassningar. I det här uppdraget har vi försökt att ta reda på hur välfärdsteknologi och miljöanpassningar kan vara ett stöd för personer med nedsatt beslutsförmåga i vård och omsorg, och även hur tvångs- och begränsningsåtgärder kan reduceras. Klara är en av flera personer som har fått testa olika tekniska produkter i syfte att bli mer delaktig i de beslut som rör hennes egen vardag.

En av fem kommuner som har fått i uppdrag att bedriva försöksverksamhet är Västerås, där två olika demensboenden har gjort miljöanpassningar och testat välfärdsteknologi. Resultatet visar bland annat att begränsande åtgärder i den fysiska boendemiljön minskade med hjälp av enkla miljöanpassningar och att de boendes integritet och rörelsefrihet kunde bibehållas. Med stöd av nya trygghetslarm fick de boende också möjlighet att förflytta sig självständigt både inom- och utomhus.

Försöksverksamheterna rapporterar goda erfarenheter men också vissa svårigheter. En framgångsfaktor har varit att det finns engagerade chefer. En svårighet har varit att upphandla och finna teknik som motsvarade de behov av stöd som man hade identifierat.

Uppdraget har visat att välfärdsteknologi och miljöanpassningar har potential att öka aktivitetsnivå, delaktighet och självständighet för personer med nedsatt beslutsförmåga. Det har också visat att dessa insatser kan minska användningen av begränsningar och tvång. Teknologi kan också minska beroendet av personalstöd.

Uppdraget har också visat att det saknas kunskap på verksamhetsnivå för att kartlägga behov av teknologiskt och miljöanpassat stöd för personer med funktionsnedsättning, såväl som att det saknas metoder för att finna rätt sorts teknik eller anpassning i miljön, utifrån den enskildes egna förutsättningar.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2015

Antal sidor
34

Artikelnummer
A 2015:1