Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd till aktörer i funktionshindersrelaterade frågor

Regeringsuppdrag

Med utgångspunkt i situationen för skyddsbehövande personer med funktionsnedsättning från Ukraina.

När krig eller katastrof drabbar länder så sätts infrastrukturen som normalt ramar in människors vardag, snabbt ur spel. Den som är stark, frisk och rörlig kan ofta anpassa sig till de nya förutsättningarna och flytta sig geografiskt till säkrare platser.

Men för den som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller stora behov på grund av ålder är denna omställning i allmänhet mycket svårare. Så är det och har varit för de nära tre miljoner ukrainare som lever med funktionsnedsättning.

Regeringsuppdraget

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i detta uppdrag utforskat hur mottagningssystemet i Sverige fungerar för skyddsökande personer med funktionsnedsättning. Målet har varit att öka kunskapen om systemets funktionssätt och vad som behöver stärkas i relation till målgruppen.

En stor utmaning i mottagningssystemet handlar om att aktörer sällan uppmärksammar och identifierar funktionsnedsättning eller särskilda behov hos skyddsbehövande. Detta gör det svårt att dimensioner stöd och ge rätt insatser.

Slutsatsen är att skyddsbehövande med funktionsnedsättning riskerar att få sämre stöd än personer i en liknande situation, utan funktionsnedsättning.

Kunskapsunderskott bland aktörer

MFD har tillsammans med en rad aktörer med strategisk betydelse för mottagningssystemet och funktionshinderorganisationer, kunnat konstatera att det finns ett avgörande kunskapsunderskott. Det omfattar alla delar av mottagandet.

Detta betyder att de olika insatserna inte möter målgruppens situation och behov. Konsekvenserna riskerar att bli allvarliga både på kort och lång sikt.

Det finns potential för förbättring

I MFD:s arbete har konstaterats att en hel del förbättringar sannolikt kan göras inom befintlig ram men att annat kräver större beslut och i vissa fall lagstöd. Med tanke på att mottagningssystemet kontinuerligt utvecklas och förändras är det viktigt att det möter behoven hos skyddsbehövande med funktionsnedsättning på ett bättre sätt än idag.

Vi vill slutligen tacka alla de aktörer som medverkat i genomförandet av uppdraget. Det har varit en viktig grundsten att gemensamt förstå hur systemet fungerar men också vad som skulle kunna göras annorlunda i relation till målgruppen.

Tillsammans har vi synliggjort många möjligheter och vår förhoppning är att vi gemensamt kan fortsätta utveckla insatser och möjligheter utifrån denna kunskap.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
40

Artikelnummer
2023:18

ISBN (digital)
978-91-987836-3-6 (pdf)