Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Så tillgänglig är staten 2016

Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Uppföljning av myndigheternas tillgänglighetsarbete enligt förordning 2001:526.

Enligt förordning (SF 2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska de statliga myndigheterna särskilt verka för att deras verksamhet, lokaler och information är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet har utifrån förordningen i uppdrag att följa upp myndigheternas arbete med det systematiska tillgänglighetsarbetet.

Årets rapport analyserar i första hand strategiperioden år 2011-2016. Förutom att presentera den övergripande utvecklingen för alla myndigheter under denna tidsperiod presenteras också data nedbruten på olika kategorier av myndigheter, såsom exempelvis strategiska myndigheter, högskolor och domstolar.

Resultaten av årets enkät visar att det systematiska tillgänglighets­arbetet har gått bakåt på flera områden i jämförelse med föregående år. Över tid har resultaten fluktuerat, vilket kan ses som att funktions­hinders­perspektivet inte till fullo är integrerat i myndigheternas verksamheter, utan styrs av särskilda insatser eller korrelation med annat arbete som utförs i myndigheten.

Färre myndigheter uppger i år att de har genomfört inventeringar av exempelvis lokaler, skriftlig information och kommunikation. Däremot är det en större andel som uppger att de har inventerat webbplatsen. Myndigheternas arbete med att tillgängliggöra sin information och kommunikation lyftes i förra årets rapport fram som ett av de större framstegen. I år går det dock att se en svag negativ utveckling på dessa områden, vilket också gäller för myndigheternas arbete med de egna webbplatserna. Denna utveckling understryker vikten av att arbetet med tillgängligheten måste vara långsiktigt och framförallt systematiskt.

Kartläggningen av strategiperioden visar, trots årets resultat, på en övergripande positiv utveckling när det kommer till myndigheternas arbete med den generella tillgängligheten. En stor del av den positiva utvecklingen står de strategiska myndigheterna för tillsammans med bland annat museerna.

De områden där det framförallt sker utveckling i positiv riktning är arbetet med att tillgängliggöra de egna lokalerna och den egna webbplatsen.

Fyra av fem myndigheter har åtgärdat hinder i de publika lokalerna, och något färre när det kommer till personalutrymmen. Dessa åtgärder är väsentliga för att personer ska kunna besöka och ta del av myndigheternas information. Samtidigt är det desto färre myndigheter som har tillgängliggjort sin skriftliga information och har rutiner för detta. Här har utvecklingen även varit svagare än på många andra områden.

Knappt hälften av myndigheterna ställer krav på tillgänglighet i upphandling av varor och tjänster, desamma gäller för om det finns pengar avsatta i budgeten för åtgärder.

När det kommer till det systematiska arbetsmiljöarbete är det nu närmare nio av tio myndigheter som anger att funktionshindersperspektivet finns med, däremot är det inte lika vanligt förekommande i de andra planarbetena. Exempelvis har ingen utveckling skett under strategiperioden när det gäller arbetet med att föra in ett funktionshindersperspektiv i verksamhetsplanen. Dessutom ser vi en negativ utveckling av arbetet med att etablera en handlingsplan och att utse en samordnare under strategiperioden.

Mellan olika kategorier av myndigheter finns stora variationer, såväl för utvecklingen under strategiperioden som i årets resultat. De strategiska myndigheterna visar upp ett resultat och en utveckling som skiljer sig avsevärt i jämförelse med resterande kategorier av myndigheter. Resultaten är framförallt jämnt fördelade över områdena, vilket inte är fallet för någon annan kategori och indikerar att det bedrivs övergripande arbete med tillgängligheten inom verksamheterna. Undersökningen visar att utöver de strategiska myndigheterna arbetar museerna och till viss del högskolorna bra med tillgängligheten på en bred front, samtidigt som domstolarna visar upp en positiv utveckling under strategiperioden. En utveckling som delvis kan förklaras utifrån annan styrning.

Rapporten visar också att de kundintensiva myndigheterna har kommit längre på de arenor där de möter medborgaren, det vill säga i besöksdelar och i information. Framförallt gäller detta de myndigheter som är kundintensiva när det kommer till både lokaler och information.

Trots den positiva utvecklingen under strategiperioden pekar de övergripande resultaten och framförallt de mellan de olika myndighets­kategorierna på att utvecklingen går för långsamt och att det finns en otydlighet kring vilket ansvar som finns kopplat till förordning (2001:526). Den största utvecklingen kan noteras hos myndigheter och/eller inom områden där en tydlig styrning i form av uppdrag, lagstiftning eller annan styrning finns.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
62

Artikelnummer
2016:10

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-17-0