Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Regeringens åtgärder på äldreområdet 2012-2016

Regeringsuppdrag

Beskrivning av regeringens åtgärder för att stärka äldres rättigheter och nå målen i Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA).

Rapporten är ett underlag för regeringens vidare arbete att redovisa till FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) vilka åtgärder Sverige har vidtagit.
I denna rapport redovisar myndigheterna Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet hur verksamheterna har bidragit till att uppfylla målen. Redovisningen avser verksamhet under perioden 1 januari 2012–30 april 2016.

I den nu aktuella tredje uppföljningen står fyra mål i centrum:

− Möjligheter till ett längre arbetsliv.
− Ökad delaktighet bland annat genom att motverka diskriminering.
− Ett värdigt, hälsosamt och självständigt åldrande.
− Solidaritet mellan generationerna.

Underlaget från myndigheterna har bearbetats och sammanställts av Myndigheten för delaktighet (MFD). Sammanställningen har kompletterats med ytterligare fakta och analys från pensionärsorganisationerna, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Socialstyrelsen samt Arbetsmiljöverket.

Myndigheternas rapportering ligger väl i linje med regeringens satsningar utifrån ett rättighetsperspektiv med målsättningen att äldre kvinnor och män ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt ha tillgång till god vård och omsorg. Regeringen har bland annat gjort insatser för ökad bemanning i äldreomsorgen, utbildningssatsningar, investeringsstöd till bostäder för äldre, stärkt stöd till personer med demenssjukdom samt fallskadeförebyggande arbete.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
40

Artikelnummer
2016:12

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-19-4