Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Redovisning av vidtagna åtgärder 2014 – 2018

Mänskliga rättigheter Regeringsuppdrag

MFD:s redovisning till regeringen av vidtagna åtgärder åren 2014-2018 för att Sverige ska uppfylla FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Redovisningen är ett underlag till regeringens rapportering till FN:s övervakningskommitté hösten 2019.

Denna rapport är en redovisning av ett uppdrag som Myndigheten för delaktighet, MFD, fick i regleringsbrevet för 2019. Uppdraget är att, inför kommande rapportering 2019, inom ramen för Sveriges åtaganden som konventionsstat till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, redovisa myndighetens vidtagna åtgärder under perioden 2014 – 2018. Uppdraget handlar om sådana frågor som har ett tydligt samband med myndighetens uppgifter och verksamhet.

En viktig del av MFD:s uppdrag är att stödja och underlätta för andra aktörer att tillämpa funktionshindersperspektivet. Därför har MFD valt att beskriva hur andra myndigheter har bidragit till eller utvecklat sin verksamhet i anslutning till kommitténs olika frågeställningar.

Underlaget som redovisas i denna rapport är framtaget som ett stöd till regeringen, men kommer också att fungera som en viktig sammanställning och bas i MFD:s ordinarie arbete med uppföljning och stöd. I arbetet med rapporten har MFD också träffat funktionshindersrörelsen för att diskutera prioriterade samhällsområden, viktiga framsteg samt stora utmaningar och åtgärder.

Bakgrund

För att övervaka att de länder som har åtagit sig att följa, i detta fall Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har FN en övervakningskommitté. Alla länder ska regelbundet lämna in en rapport till kommittén där de beskriver hur de följer och arbetar med rättigheterna i konventionen.

Kommittén lämnar sedan sin bedömning med rekommendationer till länderna. Funktionshindersrörelsen lämnar sina synpunkter i form av en alternativ rapport till kommittén.

Sverige rapporterade för första gången till kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2011 och fick efter en dialog mellan den svenska regeringen och kommittén våren 2014 kommitténs sammanfattande slutsatser. I dessa gör kommittén en bedömning av läget i Sverige baserat på konventionens bestämmelser samt lämnar rekommendationer kring utvecklingsområden.

Den svenska regeringen ska återigen lämna en nationell rapport till kommittén hösten 2019. Denna rapport kommer att vara en kombinerad andra och tredje rapport till kommittén. Rapporten ska enligt kommittén både ta hänsyn till de rekommendationer som Sverige fick 2014 och till den List of issues (i den här rapporten frågelistan) som kommittén har ställt till Sverige 2018.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2019

Antal sidor
151

Artikelnummer
2019:9

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-59-0