Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Jämställdhetsintegrering i Myndigheten för delaktighet

Regeringsuppdrag

Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om att ta fram en plan för hur myndigheten ska arbeta med jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Att arbeta med att förebygga och undanröja ojämställdhet och funktionshinder är liknande processer. Det handlar om att montera ner barriärer som hindrar personer från att effektivt kunna ta del av sina mänskliga rättigheter. Målet med Myndigheten för delaktighets arbete med jämställdhetsintegrering är att integrera jämställdhetsperspektivet med funktionshindersperspektivet, och att göra det till en utgångspunkt i myndighetens hela verksamhet. Myndigheten kan på detta sätt i högre grad än tidigare producera kunskap som:

  • formulerar tydliga ojämställdhetsproblem,
  • vidtar eller tar fram förslag på åtgärder,
  • identifierar aktörer för genomförandet,
  • kommunicera de formulerade problemen och de förslagna åtgärderna till relevanta aktörer.

Myndighetens arbete kan genom detta bidra till att samhällsaktörerna förebygger och undanröjer hinder för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och jämlikhet för alla, oavsett könstillhörighet eller funktionsförmåga.

Uppdraget med att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsintegrering sammanfaller med ett övergripande utvecklingsarbete på myndigheten. En utvecklingsplan har lämnats in till regeringen, som svar på den myndighetsanalys som Statskontoret genomförde av myndigheten under 2016. Myndigheten har valt att ett prioriterat urval av aktiviteterna i den övergripande utvecklingsplanen även ska ingå i handlingsplanen för jämställdhetsintegrering. MFD har gjort bedömningen att de utvalda aktiviteterna har särskild betydelse för att arbetet med jämställdhets­integrering ska ge bestående resultat i myndighetens verksamhet.

Myndigheten har i handlingsplanen identifierat tre prioriterade utvecklingsområden:

  • Ledning och styrning,
  • verksamhetsutveckling, samt
  • kompetensförsörjning.

Inom ramen för dessa områden kommer myndigheten under programperioden att se över pågående utvecklingsprojekt, arbetssätt, rutiner och styrdokument samt utbilda samtliga medarbetare för att alla ska kunna omsätta ett jämställdhetsperspektiv i sitt eget arbete.

Genom att myndigheten uppnår en jämställdhetsintegrerad ordinarie verksamhet, kan vi bidra till att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2016

Antal sidor
30

Artikelnummer
2016:22

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-31-6