Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Förslag till direktiv om europeiskt funktionshinderskort och parkeringstillstånd

Regeringsuppdrag

En konsekvensbedömning för införandet av ett europeiskt funktionshinderskort och parkeringstillstånd i Sverige.

Den 6 september 2023 presenterade EU-kommissionen ett förslag om ett direktiv för ett europeiskt funktionshinderskort och ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Ett gemensamt europeiskt funktionshinderskort

Kommissionens ambition med förslaget är att medlemsstaterna ska anta direktivet skyndsamt. Ett gemensamt europeiskt funktionshinderskort. Syftet med införandet av ett gemensamt funktionshinderskort (EU Disability Card) är att förenkla rörligheten inom unionen för invånare med funktionsnedsättning och att främja delaktigheten i samhället generellt och framför allt inom områden som kultur, sport och transport.

Det är också ett av initiativen i EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förberedelserna kring ett europeiskt funktionshinderskort har pågått länge. Det inleddes som ett frivilligt initiativ för medlemsländerna men har under senaste år formaliserats allt mer.

En viktig del av detta arbete har bestått av ett relativt omfattande pilotprojekt som genomfördes och omfattade åtta medlemsländer (Belgien, Cypern, Malta, Finland, Italien, Rumänien, Slovenien och Estland).

Försöken utgick från nationella förutsättningar och omfattande särskilda åtgärder och rabatter inom områdena fritid, kultur, idrott och i vissa länder transporter. Utvärderingen från försöken visar sammanfattningsvis på positiva erfarenheter och goda resultat.

Sverige har under 2022/23 besvarat enkäter och frågor inom ramen för den utvärdering som kommissionen har genomfört inför lagförslaget. Sverige har också deltagit aktivt i arbetet, både i den tidigare högnivågruppen och i nuvarande Disability platform.

Inom ramen för den öppna konsultationen har regeringen också med stöd av MFD, informerat olika aktörer, inklusive civilsamhället, om möjligheten att lämna synpunkter.

Utöver detta har Regeringskansliet även inhämtat en tidig bedömning från MFD kring möjliga konsekvenser av förslaget samt gjort en förenklad kartläggning bland olika aktörer som kan förväntas vara berörda av det kommande lagförslaget.

Gemensamt europeiskt parkeringstillstånd

För många personer med funktionsnedsättning är privat biltransport det bästa eller enda alternativet för att kunna röra sig självständigt. Av den anledningen utfärdade EU-kommissionen en rekommendation 19984 som föreskrev en frivillig europeisk modell för ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning.

Medlemsstaterna rekommenderades att införa nationella parkeringstillstånd i enlighet med en gemenskapsmodell samt att erkänna varandras parkeringstillstånd. Systemet som rekommendationen gav upphov till betraktas av kommissionen som ett av de största framstegen inom EU:s funktionshinderspolitik.

I en undersökning som genomfördes 2020 svarade 75 procent av deltagarna, som till stor del bestod av tillståndsinnehavare, att parkeringstillstånden är allmänt kända och att de underlättar målgruppens rörlighet.

Trots att rekommendationen har gett goda resultat har förbättringsområden identifierats. Exempelvis har medlemsstaterna haft omfattande problem med bedrägerier och förfalskning av parkeringstillstånd, vilket har haft en negativ effekt på personers möjlighet att nyttja sina rättigheter.

Ett annat problem är att den rekommenderade modellen implementerades på många olika sätt över unionen. Specifika nationella tillägg och avvikelser från den rekommenderade modellen har därför lett till en spridning av många olika tillstånd.

Dessa var några av skälen till att kommissionen beslutat att gå från rekommendation och ett frivilligt system, till ett direktiv som ställer krav på nationell tillämpning. Syftet med förslaget är att underlätta parkeringstillståndets användning och minska förfalskningsrisker genom ett gemensamt europeiskt parkeringstillstånd.

MFD:s uppdrag

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att bedöma konsekvenserna av att direktivet införs i Sverige, vilka presenteras i denna rapport. I regeringens uppdrag till MFD har ingått att: 

  • Kartlägga möjliga målgrupper för ett europeiskt funktionshinderskort i
    Sverige.
  • Beskriva vilka förmåner kortet kan komma att innebära.
  • Redovisa möjliga konsekvenser i samband med införandet. 

I uppdraget har också ingått att särskilt belysa direktivets kompatibilitet med det svenska systemet och göra en samlad bedömning av de åtaganden och kostnader som införandet innebär för staten, kommuner, regioner och övriga aktörer.

Enligt uppdraget skulle MFD inkomma med en delredovisning den 2 oktober och slutligt redovisa den 6 november 2023. I arbetet skulle Försäkringskassan bistå MFD med uppgifter i den mån som krävs. 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
49

Artikelnummer
2023:25

ISBN (digital)
978-91-988779-1-5 (pdf)