Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digitala tjänster – delrapport 2014

Regeringsuppdrag

Delrapport till regeringen om det digitala läget och insatser när det gäller användningen av digitala tjänster och teknik inom socialtjänsten och hemsjukvården.

Myndigheten för delaktighet har fått ett uppdrag av regeringen som rör digitala tjänster inom socialtjänsten och den kommunala hemsjukvården (S2014/1398/FST). I uppdraget har myndigheten samlat in kunskap, inlett samarbeten, gjort tekniska undersökningar, bedrivit omvärldsbevakning och genomfört omfattande kommunikationsinsatser.

Uppdraget har genomförts i samverkan med många olika aktörer så som Sveriges Kommuner och Landsting, ett antal kommunförbund, kommuner, regioner och myndigheter. Framförallt har samverkan skett med Socialstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I den här delrapporten redovisar Myndigheten för delaktighet en nulägesbild av det digitala läget. Myndigheten redovisar också vilka insatser som gjorts för att lägga grunden till ett samlat nationellt stöd till förändring – organisatoriskt och tekniskt – till användningen av digitala tjänster och teknik inom socialtjänsten och hemsjukvården.

 • Nulägesbilden visar bland annat att:
 • Tekniken ger stora möjligheter att utveckla kvaliteten i vård- och omsorgsinsatserna till den enskilde. I och med att telekommunikationsnäten digitaliserats så krävs dock genomgripande förändringar i vissa delar av kommunernas verksamhet.
 • Digitaliseringen och teknikskiftet påverkar kommunernas sätt att organisera sitt arbete. Kommunerna kan behöva stöd i att utveckla organisationen för att kunna ta vara på de nya möjligheterna. En enskild liten kommun kan ha svårt att klara omställningen på egen hand. Regional samverkan har visat sig vara en framgångsfaktor.
 • Fungerande trygghetslarm är en viktig del i kommunernas arbete med att ge äldre och personer med funktionsnedsättning en trygghet och omsorg i hemmet. Äldre analoga trygghetslarm kan få problem med att fungera helt korrekt i de digitala nät vi har idag. Det innebär risker för personer som är beroende av att nå omsorgen via sitt trygghetslarm.
 • Skiftet till digitala trygghetslarm måste ske i en snabbare takt i syfte att möta en accelererad utveckling i kommunikationsnäten, där äldre analoga tonsignalerande trygghetslarm får allt svårare att koppla fram sig och överföra data i de digitala kommunikations-nät vi har idag.
 • Sverige ligger i framkant i Europa med teknikskiftet till digitala trygghetslarm. Vissa länder och regioner så som Skottland har dock kommit längre vad det gäller att ha ett samlat grepp kring lagstiftning, organisation och digitalisering som omfattar både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

De inom uppdraget genomförda insatserna var främst:

 • Internationell omvärldsbevakning genom medverkan i olika sammanhang för europeiskt samarbete.
 • Intervjustudie med dels användare av trygghetslarm och dels personal som levererar tjänsten trygghetslarm, i samverkan med Swedish Standards International.
 • Tester och utredning av olika typer av digital teknik i system med trygghetslarm, i samverkan med tre kommuner.
 • Tester och utredning av digital larmmottagning, i samverkan med ett antal kommuner.
 • Tester och utredning beträffande informationssäkerhet, i samverkan med bland annat Datainspektionen, Inspektionen för vård och omsorg och Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Utredning av driftsäkerhet i system med trygghetslarm.
 • Initiering av ett projekt om hur täckningsproblemen kan hanteras, i samverkan med några kommuner och Post- och telestyrelsen.
 • Bevakning och medverkan i internationellt och nationellt standardiseringsarbete om digitala trygghetslarm.
 • Bistånd med kunskapsstöd beträffande upphandling av digital teknik, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting.
 • Samverkan med Socialstyrelsens i deras rättsutredning beträffande frågor om övervakning och samtycke.
 • Bistånd till en publicerad standard och två specifikationer som kan användas vid upphandlingar av digitala tjänster.
 • Bistånd med information som publicerats på myndigheters webbplatser.
 • Omfattande kommunikationsinsatser som inkluderade aktiv medverkan i nätverk och i ett betydande antal konferenser, utbildningar och workshops.

 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2015

Antal sidor
39

Artikelnummer
A 2015:6