Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digitala tjänster i kommunerna

Regeringsuppdrag

Redovisning av ett regeringsuppdrag om kunskapsstöd och informationsspridning inom området digitala tjänster.

Digitalisering och implementering av digital teknik sker inom flera samhällsområden. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts teknik fram som ett viktigt område. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har enats om en e-hälsovision som anger att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Utgångspunkten är att digitaliseringen bär med sig nya möjligheter för ökad självständighet, delaktighet och inflytande för den enskilde.

Välfärdsteknik är ett område som främst har syftat till att implementera digital teknik i kommunerna inom vård- och omsorgssektorn. Variationer finns dock i vilken utsträckning kommunerna har infört olika tekniska lösningar.

Myndigheten för delaktighet har ett generellt uppdrag att arbeta med välfärdsteknologi och har även under flera år haft specifika regeringsuppdrag. Myndighetens arbete under 2016 har främst varit att på olika sätt stödja kommunerna och andra aktörer genom att ta fram, tillhandahålla och sprida kunskap om välfärdsteknik. Arbetet har bestått i att öka stödet och kunskapen för att möjliggöra regeringens mål om övergång till digitala trygghetslarm hos kommunerna, men även stöd om annan digital teknik. Arbetet har dessutom inneburit att främja innovativa lösningar gällande tekniken, främst riktat till personer med kognitiv funktionsnedsättning för att öka delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande.

Myndigheten för delaktighet anser att välfärdsteknik kan vara ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet för alla personer, oavsett funktionsförmåga, ålder och kön. Det kan också vara ett verktyg för att säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter. Myndighetens bedömning är att det finns ett fortsatt behov av stöd till kommunerna, både för de som inte har genomfört digitalisering av trygghetslarmen och generellt gällande arbetet med att implementera digital teknik. För att möjliggöra ett ändamålsenligt stöd behöver det finnas samlad kunskap om välfärdsteknik. Samordning mellan olika aktörer är också grundläggande då välfärdsteknikområdet är omfattande och det finns många områden, frågor och begrepp som har kopplingar till det. Digitaliseringen i samhället går snabbt och utvecklingen av digital teknik för också med sig många möjligheter, både inom vård- och omsorgssektorn och även inom områden som bland annat arbete, byggd miljö och utbildning.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2017

Antal sidor
31

Artikelnummer
2017:3

ISBN (digital)
978-91-87883-33-0 (pdf)