Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digital teknik som verktyg för ökad delaktighet och inkludering

Regeringsuppdrag

Myndigheten bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd till kommunerna gällande implementering av digital teknik.

Digital teknik är ett viktigt verktyg för att bidra till att personer med funktionsnedsättning får bättre levnadsvillkor och blir mer delaktiga i samhället.

Vikten av ökad digitalisering lyfts fram både i regeringens digitaliseringsstrategi och i e-hälsovisionen som regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har fattat beslut om.

Att använda digital teknik är också ett medel för att tillgodose rättigheterna enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att öka kunskapen om välfärdsteknik och har under flera år haft specifika regeringsuppdrag inom området.MFD:s arbete har under 2017 främst varit att ge stöd till kommuner och andra aktörer genom att ta fram, tillhandahålla och sprida kunskap om välfärdsteknik. Arbetet har dessutom inneburit att främja innovativa tekniska lösningar, främst riktat till personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Myndigheten bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd till kommunerna gällande implementering av digital teknik. Antalet kommuner som har infört digitala trygghetslarm har ökat stort och många är inne i en digitaliseringsfas. Däremot har inte lika många kommuner implementerat annan digital teknik. Att förstå kommunernas behov av stöd och att följa upp hur tekniken används är grundläggande för att kunna ge rätt sorts stöd. Det finns även behov av att öka kunskapen på området genom bland annat forskning.

MFD menar vidare att det behövs ett tydligt strategiskt arbetssätt för att implementera digital teknik. Det är därför fortsatt angeläget att det finns ett samordnat arbete runt detta på nationell, regional och lokal nivå.

En jämlik tillgång är centralt för att personer ska kunna ta del av tekniken och för att användningen ska leda till förbättrade levnadsvillkor. Ett ökat innovationsarbete är dessutom viktigt. Framförallt utveckling av olika produkter och tjänster för att stödja behoven hos den enskilde och tillgodose behov av användbarhet och tillgänglighet.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
30

Artikelnummer
2018:3

ISBN (tryck)

ISBN (digital)