Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2022

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomi år 2022.

Utgångspunkten i MFD:s uppdrag är att öka synligheten och medvetenheten genom att sätta gruppen personer med funktionsnedsättning och deras levnadsvillkor på kartan och på så sätt bidra till att olika aktörer agerar där de verkar.

Myndigheten går också bredvid aktörer och erbjuder stöd, samverkan eller på andra sätt underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Det gångna året har varit ett år av lärande men också mycket utveckling.

År 2022 har varit ett år i covid-19-pandemins kölvatten och MFD har, precis som många andra, börjat landa i de mer långsiktiga konsekvenserna av pandemin. Det handlar dels om grundläggande frågor som syn på verksamheten och förändrande arbetssätt. Men det handlar även om att många chefer och medarbetare har fattat personliga beslut om hur de vill fortsätta sitt arbetsliv.

Konsekvenserna av detta har synts i myndighetens personalomsättning. Under året har relativt många lämnat myndigheten, vilket också har betytt att många nya medarbetare och kompetenser har anslutit. Att rekrytera och avsluta har varit en stor insats som också har inneburit att myndigheten har fått tänka igenom vilken arbetsgivare den är och vill vara.

Rent praktiskt har myndigheten också fattat beslut om att minska lokalytorna. Genom att arbeta med frågan om hur den gemensamma arbetsplatsen ska användas och hur detta kan stödjas genom utformningen av lokalerna, blir den fysiska förändringen ett viktigt steg i en organisationsutveckling. Inte minst i ljuset av att många medarbetare väljer att utföra arbetsuppgifter från hemmet i enlighet med myndighetens distansarbetsavtal.

Att åter vara på plats har möjliggjort ett utvecklingsarbete som har pausats under pandemin. Myndigheten har gjort en stor utvecklingsresa sedan myndigheten bildades och ett naturligt nästa steg är att i verklig mening arbeta vidare med ett tillitsbaserat arbetssätt. Myndighetens bedömning är att detta är grundläggande för att tillvarata varje medarbetares kompetens och önskat resultat.

MFD är en liten myndighet med ett stort uppdrag och breda målgrupper. Att hitta former för ett strukturerat men agilt arbetssätt är nödvändigt för att klara uppdraget. Tillit och agilitet som utgångspunkt är en kulturresa som tar tid och kräver både träning och anpassning. Under 2022 har fokus i förändringsarbetet legat på styrning och ledning men också på en bred introduktion av arbetssättet i hela organisationen.

Under kommande år fortsätter arbetet med sikte på att prova och lära i praktiken, men också med att vidareutveckla styrinstrument och interna processer i organisationen.

Under året har myndighetens femårsmål summerats ett år i förväg. Trots pandemin är myndighetens övergripande bedömningen att tillfredsställande resultat har nåtts i relation till målen.

Myndigheten är mer känd och efterfrågad hos målgrupperna än när arbetet startade. Samtliga grenar av verksamheten har vidareutvecklats och inte minst har kommunikationsarbetet blivit synligare och mer strategiskt.

Myndighetens kontaktnät och samarbetsytor har ökat och förändrats kontinuerligt, som en konsekvens av omvärlden men också politiska prioriteringar. Att kunna finnas till hands och fungera på målgruppernas arenor och utifrån de förutsättningar de har, har genomgående varit en strävan.

Myndighetens uppfattning är att fyra års arbete med målen har gett effekter i form av en tydligare, mer transparent och strukturerad uppföljning men också bättre stöd inom ramen för funktionshinderspolitiken. Kännedomen om politiken och det gemensamma ansvaret för att genomföra den har ökat. Insatser som görs i kommuner och regioner syns mer och har därmed också blivit fler.

Aspekter på funktionshinderspolitiken som arbetet med jämställdhet och barn, eller synligheten kring specifika målgrupper såsom exempelvis personer med intellektuell funktionsnedsättning, har blivit tydligare.

För att minska klyftorna i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning och för att personer med funktionsnedsättning inte ska riskera att halka efter i samhällsutvecklingen, kommer det dock även framgent att krävas medvetenhet, vilja, prioritering och engagemang från alla samhällsaktörer. 

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2023

Antal sidor
77

Artikelnummer
2023:1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)