Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2021

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomi år 2021.

Det år som har gått har varit ytterligare ett år i covid-19-pandemins tecken. För Myndigheten för delaktighet (MFD) har det inneburit att all verksamhet under det gångna årets första hälft har skett digitalt. Samtliga medarbetare har också primärt arbetat hemifrån. Efter sommaren började myndigheten i likhet med övriga samhället att öppna upp och mer arbete började ske från kontoret i Sundbyberg.

Myndigheten har lagt ner arbete och kraft på att förbereda sig inför den återgång till kontoret som skedde i september. Utgångspunkten har varit att behålla de goda erfarenheter som distansarbetet har gett och att långsiktigt hitta ett sätt att kombinera det med de efterlängtade möjligheter som fysiska möten och samarbeten innebär. Under hösten tecknade exempelvis medarbetare enskilda överenskommelser med arbetsgivaren om distansarbete som gör det möjligt att förlägga upp till 50 procent av arbetstiden i hemmet om medarbetaren önskar det.

MFD har också arbetat på att utveckla kontorsmiljö och tekniska lösningar för att framöver kunna erbjuda möjlighet till så kallade hybridmöten i myndighetens externa och interna arbete.

Den nybyggaranda kring de digitala arbetssätten som präglade 2020 har nu på många sätt övergått i en annan fas. Distansarbetet har professionaliserats och utbudet av digitala möten och seminarier har varit stort. MFD bedömer att myndigheten trots pandemin har kunnat hålla god takt i arbetet och över lag nå uppsatta mål för verksamheten.

Digitaliseringen har inneburit att myndigheten har hittat nya målgrupper och även successivt förändrat arbetssätt, vilket myndigheten kommer att behålla och förfina även när hälsoläget i samhället erbjuder möjlighet till mer fysisk verksamhet igen.

Covid-19-pandemin har också på andra sätt präglat myndighetens verksamhet under året. Pandemin har fått stora och djupgående konsekvenser för många personer med funktionsnedsättning men också påverkat statliga myndigheters, regioners och kommuners förutsättningar att bedriva verksamhet i relation till personer med funktionsnedsättning. MFD har under året haft ett stort fokus på att följa, beskriva och kommunicera kring detta ur olika perspektiv.

Under hösten 2021 beslutade regeringen om en ny strategi för funktionshinderspolitiken. I detta arbete har MFD fått en strategisk roll att följa och stödja arbetet för de aktörer som ingår. Strategin sträcker sig tio år framåt i tiden och sätter på många sätt en tydlig prioriteringsram kring MFD:s instruktionsbundna uppdrag. Under den senare delen av året har förberedelserna inför detta stora och viktiga uppdrag haft hög prioritet i myndigheten.

MFD är allt mer efterfrågad i sin roll som nav inom funktionshinderspolitiken. Efterfrågan på myndighetens närvaro och medverkan i många olika sammanhang och frågor är stor, antalet remisser där myndigheten förväntas bidra ökar och myndigheten finns med som samrådspartner i allt fler regeringsuppdrag och andra regeringsinitiativ. För MFD är detta en mycket viktig och inspirerande utveckling.

Myndighetens bedömning är att det pågående samarbetet med kommuner och regioner samt den nyligen beslutade strategin för funktionshinderspolitiken ytterligare kommer att öka efterfrågan på myndighetens medverkan och bidrag i olika sammanhang.

MFD är en liten myndighet med ett stort uppdrag och utvecklingen ställer stora krav på organisationen och dess medarbetare. Det kräver också ett fortsatt och kontinuerligt internt utvecklingsarbete för att MFD ska kunna möta efterfrågan och förväntningar hos verksamhetens olika målgrupper.

Årets resultat och utveckling indikerar också att det kommer att finnas anledning för myndigheten att tillsammans med sin uppdragsgivare föra en dialog kring MFD:s långsiktiga utveckling i syfte att säkerställa att myndigheten ska kunna möta de förväntningar som finns och kommer att finnas på verksamhetens leverans.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2022

Antal sidor
80

Artikelnummer
2022:1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)