Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2017

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomi under 2017.

Med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i handen har vi på Myndigheten för delaktighet träffat människor runt om i Sverige. Tillsammans med kommunpolitiker, funktionshindersrörelsen, myndighetskollegor och tjänstemän har vi arbetat för att öka kunskapen om och respekten för mänskliga rättigheter som grund för funktionshinderspolitiken.

Vi har också fortsatt arbetet med att utveckla verktyg för ökad kunskap och för att inspirera till förändring och visa på möjligheter. Vår egen nya webbplats har varit ett nav för detta, men vi har också arbetat tillsammans med andra i olika kanaler.

Vi har fortsatt att följa hur levnadsförhållandena ser ut för personer som har en funktionsnedsättning. De är långt ifrån en homogen grupp. Förutsättningar och möjligheter skiljer sig åt beroende på funktionsnedsättning, men också på grund av andra faktorer som kön och utbildningsbakgrund.

Under året har vi bland annat tittat särskilt på våldsutsatthet hos kvinnor med funktionsnedsättning. Arbetet har visat att ojämställdhet och funktionsnedsättning i kombination leder till en avsevärt större utsatthet.

Många personer med funktionsnedsättning upplever utanförskap och diskriminering och vill bidra med sina erfarenheter och kunskaper. Vår undersökningspanel Rivkraft är ett verktyg för att möjliggöra detta. Under året har drygt 2 000 nya personer anslutit sig till panelen, som idag har 5 000 deltagare. Panelen utgör därmed en fantastisk bred källa för kunskap om de hinder som paneldeltagarna möter i sin vardag.

År 2017 har också präglats av den utvecklingsresa myndigheten är inne på. Vi har fortsatt arbetet med att stärka vårt interna arbete och att utveckla våra gemensamma arbetssätt. Målet är att säkerställa en effektiv leverans med hög kvalitet, som upplevs som relevant och användbar av våra målgrupper. Samarbete och dialog har varit, och är fortsatta, ledord i detta arbete.

Vid årets slut kunde vi konstatera att vi hade uppnått många viktiga delmål under året. Vi har blivit synligare och tydligare i vårt uppdrag. Vi har etablerat en form för vår visuella identitet som speglar detta och vår organisation är bättre utrustad för myndighetens fortsatta uppdrag.

Det återstår förstås fortfarande mycket arbete för myndigheten, inte minst i och med det av riksdagen beslutade nya mål som ska leda funktionshinderspolitikområdet framåt. Vi står redo att fortsätta det arbetet!

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2018

Antal sidor
81

Artikelnummer
2018:1

ISBN (tryck)
978-91-87883-45-3

ISBN (digital)