Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2016

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet, resultat, kostnader, intäkter och ekonomiska ställning under 2016.

Det har varit ett i många avseenden händelserikt år för Myndigheten för delaktighet. Regeringens femåriga strategiperiod för genomförande av funktionshinderspolitiken har avslutats. Vi har därmed sammanfattat och utvärderat de insatser som har gjorts för att genomföra funktionshinderspolitiken. Av detta har vi dragit lärdomar och använt dessa som utgångspunkt för vårt förslag till regeringen om en ny funktionshinderspolitik.

En slutsats är att det samlade arbetet för att genomföra de funktionshinderspolitiska målen inte har varit tillräckligt tydligt, systematiskt eller effektivt. Det finns fortfarande stora skillnader i levnadsvillkor mellan personer med och utan funktionsnedsättning. Inom vissa områden har utvecklingen gått framåt, medan den inom andra har avstannat eller gått bakåt. Vi ser tydliga och till synes omotiverade skillnader i levnadsvillkor mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning. Vi ser också att risken för utanförskap, ojämlikhet och ohälsa är beroende av vilken typ av funktionsnedsättning en människa har. Att säkerställa alla människors lika rättigheter och värde måste därför utgöra utgångspunkten för det fortsatta arbetet. Styrningen mot de politiska målen måste också bli mer långsiktig och tydlig.

Vi på Myndigheten för delaktighet behöver också som en central kunskapsmyndighet avsevärt utveckla och förbättra vårt arbetssätt för att möta de behov av kunskap och stöd våra målgrupper har. Vi har därför påbörjat ett ambitiöst utvecklingsarbete under året. Vid årets slut kan vi summera att vi har gått från att vara en verksamhet präglad av många interna utmaningar till att med betydligt större tydlighet formulera vilka vi är, vart vi ska och hur vi ska ta oss dit. Vi har också mot denna utgångspunkt börjat lägga grunden för ett arbetssätt som syftar till att bättre ta tillvara våra egna och andras kunskaper och kompetenser. Samarbete och dialog är ledord i detta arbete. Vi arbetar även för att säkerställa att våra aktiviteter bidrar till att minska könsrelaterad ojämlikhet och att integrera perspektiv som hållbarhet och utveckling i enlighet med Agenda 2030. Ordning och reda, kvalitet och systematik, tydliga mål, prioriteringar och uppföljning är ytterligare ledord som präglar vårt utvecklingsarbete.

Parallellt med det omfattande utvecklingsarbetet har vi under året bidragit med kunskap, stöd och utveckling inom flera områden. Vi har bland annat fokuserat på levnadsvillkor för personer med demenssjukdom, demokratisk delaktighet för personer med psykisk funktionsnedsättning och utveckling av digitala tjänster i kommunerna. Vi har också beskrivit konsekvenserna av att införa Europeiska kommissionens förslag till direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster.

Genom detta arbete har vi försökt lägga grunden för en verksamhet som effektivt och med hög kvalitet kan möta de önskemål och krav som regering, riksdag och våra målgrupper kommer att ställa framöver. Även om ett stort utvecklingsarbete kvarstår är vi nu rustade för att starta upp arbetet inom den nya funktionshinderspolitik som regeringen har aviserat.

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2017

Antal sidor
89

Artikelnummer
2017:1

ISBN (tryck)

ISBN (digital)