Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Årsredovisning 2015

Redovisning av Myndigheten för delaktighets verksamhet under 2015 – resultat, kostnader, intäkter och ekonomiska ställning.

Under året har MFD arbetat med att hitta sin roll och sina arbetssätt som expertmyndighet. Arbetet har bedrivits enligt den styrmodell med bland annat verksamhetsidé, mål på kort och lång sikt och därtill hörande verksamhetsplan och arbetsordning som tagits fram och beslutats. Myndigheten har också haft ansvaret för många stora och viktiga regeringsuppdrag.

Året har präglats av att regeringens strategi för funktionshinderspolitiken löper ut 2016, vilket inneburit att slutspurt och summering kombinerats med förberedelser för en nystart.
En viktig del i och förutsättning för myndighetens arbete är sam-arbetet med de många aktörerna på funktionshinderområdet. Det sker i många sammanhang och former.På det strukturella planet spelar samarbetet i myndighetens Funktionshinderråd stor roll. Under året har myndigheten också tagit plats i det av regeringen inrättade Kunskapsstyrningsrådet samt påbörjat arbetet i det egna Insynsrådet. Alla dessa forum är mycket värdefulla för myndighetens utveckling och framgång i sitt uppdrag.

En grund är lagd för myndighetens fortsatta uppbyggnad. Det första hela verksamhetsåret har gett viktiga erfarenheter och insikter. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2016 och då med värdefulla bidrag bland annat från den myndighetsanalys regeringen gett Statskontoret i uppdrag att genomföra och myndighetens egen medarbetarunder-sökning

Publikationstyp
Årsredovisning

Utgivningsår
2016

Antal sidor
78

Artikelnummer
2016:3

ISBN (tryck)

ISBN (digital)