Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

"Viktigt att involvera fler i planeringsprocesserna"

Hur bygger vi stadsmiljöer och bostäder som inte bara är miljömässigt hållbara, utan som också är tillgängliga, trygga och lever upp till andra krav på social hållbarhet?

– Sverige ligger långt framme när det gäller miljömässig hållbarhet på bostadsområdet, men när det gäller de sociala frågorna, som är en lika viktig del av Agenda 2030, har vi mycket kvar att göra. Här har vi i det offentliga en viktig pådrivande roll, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar den fysiska planeringen av mark, vatten och byggande i Sverige. Här regleras exempelvis plan- och bygglovsprocessen i kommunerna och hanteringen av målkonflikter som kan uppstå mellan privata och samhälleliga intressen.

Digital vägledning

– PBL kunskapsbanken är Boverkets digitala vägledning som ursprungligen skapades som stöd för kommunerna, men vi vill också nå byggsektorns alla aktörer. PBL handlar om att arbeta med Agenda 2030:s målpalett i vår fysiska miljö, säger Anders Sjelvgren.

I dag är hållbar stadsutveckling en självklar utgångspunkt i planeringen av nya områden och bostäder men fokus ligger ofta på miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

– Men det är avgörande att vi också frågar oss var människan finns i planeringen, hur vi får in de mänskliga värdena i det vi bygger. Hur arbetar vi med universell utformning när vi bygger våra städer? Har alla råd att bo i de bostäder vi bygger? Hur bryter vi den sociala uppdelningen i staden så att segregationen minskar? Det är frågor som vi i mycket högre grad behöver ha med oss i styrningen och planeringen.

Ska målen i Agenda 2030 nås i tid behövs snabba beslut, trots att det oftast handlar om stora, komplexa frågor att ta ställning till.

Öka delaktigheten

– Planeringsprocesserna är långsamma, så en av de stora utmaningarna är att kunna snabba upp dem och samtidigt öka medborgarnas möjligheter att påverka och vara delaktiga i planeringen. För att klara det behöver vi bli ännu bättre på samverkan och dialog med olika aktörer och parter, men också mellan statliga, regionala och kommunala aktörer, säger Anders Sjelvgren.

Konkreta åtgärder som måste till är, menar Anders Sjelvgren, att korta ledtiderna i plan- och byggprocessen, att använda digitalisering för att göra kunskapsunderlag tillgängliga och analysera skeenden snabbare, att öka det demokratiska inslaget i planprocesserna och via digitala lösningar visualisera det som ska byggas redan i ett tidigt skede. Flera kommuner är på god väg, men det behöver göras mer för att föra in de sociala dimensionerna i den fysiska planeringen.

 

Text: Sven-E Lindberg

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen