Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utforma för alla - redan från början

Hur utformar vi arbetsplatser som fungerar för personer med olika behov och förutsättningar? "Det enkla svaret är att redan från början utforma arbetsplatserna så att de passar så många som möjligt. Det är vad begreppet universell utformning handlar om."

Diana Chafik är tidigare projektledare på Funktionsrätt Sverige, en samarbetsorganisation för 49 svenska funktionsrättsförbund som arbetar för att belysa och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Diana Chafik ledde ett projekt som handlar om hur man kan skapa strategier och metoder för att utveckla och implementera universell utformning, UU.

Med universell utformning kan exempelvis en arbetsplats anpassas till så många användare som möjligt redan från början.

— Diana Chafik

– Universell utformning är ett processinriktat och samskapande arbetssätt för ett mer inkluderande samhälle, säger Diana Chafik. Med universell utformning kan alla produkter, tjänster och miljöer anpassas till så många olika användare som möjligt redan från början. I stället för att skapa komplicerade och dyra särlösningar senare i processen utgår man från början från att det finns en mänsklig mångfald, att människor är olika, och utformar produkterna efter det så att det ska fungera så bra som möjligt för så många som möjligt.

Identifiera användarna

Diana Chafik pekar på att det numera finns en EU-standard för att underlätta arbetet med att integrera universell utformning i befintliga processer. Det handlar om ett processorienterat ledningssystem baserat på ett systematiskt arbete för att identifiera och föra dialog med befintliga och potentiella användare.

– Utifrån detta tar man fram analyser och lösningar för exempelvis en arbetsplats som gör att fler inkluderas och ingen lämnas utanför. Det innebär att man bättre kan ta tillvara användarnas unika kunskaper och erfarenheter, något som gynnar alla.

Men det räcker inte med att använda universell utformning som en process enbart när man utformar nya miljöer eller produkter, framhåller Diana Chafik.

– Universell utformning är en fortlöpande process där man kontinuerligt utvärderar och reviderar utfallet även för att utveckla befintliga miljöer. Behoven och förutsättningarna förändras över tid och då måste även arbetsplatserna göra det.

Diana Chafik lyfter vikten av att arbeta med ett tvärperspektiv när det gäller universell utformning.

– Det är ju inte så att människor bara har en egenskap eller ett funktionshinder åt gången. Andra faktorer som kan spela in är ju också kön, religion och ålder och ibland kanske allt hos en och samma person. Därför måste vi arbeta med ett intersektionellt perspektiv och skaffa oss kunskap om människors behov och involvera användarna i hela användarkedjan. På så sätt kan gruppen av användare breddas.

– Det betyder att en arbetsgivare kan hitta bredare kompetens som bättre speglar mångfalden i samhället och individen får fler möjligheter till ett meningsfullt arbete.


Vad är UUA?

Universell utformning av arbetsplatser, UUA, är ett arbetssätt för att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning. UUA bygger på principen att man genom att göra rätt från början kan nå längre än traditionell funktionshindersanpassning och enskilda integrationsåtgärder. Utgångspunkten är att arbetsplatsen ska vara tillgänglig för människor med olika behov och förutsättningar och i olika skeden av livet.

Akademikerförbundet SSR driver sedan 2018 ett projekt för UUA i samarbete med Funktionsrätt Sverige, Sveriges Företagshälsor, CSR Sweden, Swedavia och ett antal andra företag och organisationer med stöd av Europeiska Socialfonden.

3 framgångs­faktorer

Diana Chafik pekar på 3 faktorer som är viktiga att arbeta med för att uppnå en god tillgänglighet på en arbetsplats:

  1. Arbetsplatsen ska vara utformad efter principerna för universell design, alltså redan från början vara utformad för att så många som möjligt ska kunna använda den.
  2. På befintliga arbetsplatser ska man fortlöpande se över vilka hinder för tillgänglighet som finns i arbetsmiljön och arbeta för att gradvis avlägsna dem.
  3. Individen ska skyddas mot diskriminering.

– När vi uppnår alla de här kriterierna finns förutsättningar för god tillgänglighet.

Text: Sven-E Lindberg

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen