Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

"Ska kunna användas av alla"

– Universell utformning är inget flitigt använt begrepp hos oss, men principerna bakom UU är grunden för hur vi arbetar strategiskt och styrningsmässigt när det gäller social hållbarhet. Det är ett högprioriterat område där vi hunnit en bit på väg – men där det mesta ändå återstår att göra.

 Josefine Wennelin är social hållbarhetsstrateg på Gävle kommun. Där arbetar hon på sektionen Styrning och stöd direkt under kommunstyrelsen.

– Vi har sedan 2017 samlat strategiska frågor som rör exempelvis barn och unga, folkhälsa, tillgänglighet, jämställdhet, våld, integration, nationella minoriteter i en central funktion för att komma bort från stuprörstänkandet som annars lätt uppstår när ansvaret för den här typen av frågor ska ligga ute i förvaltningarna, säger Josefine Wennelin.

Universell utformning

Universell utformning är en viktig utgångspunkt i det sociala hållbarhetsarbetet även om själva begreppet alltså inte används så ofta.

– Vår använder oftast begrepp som jämställdhet, jämlikhet, inkludering och rättighetsbaserade arbetssätt. Får vi in dessa aspekter så blir det universell utformning.  

– Vår utgångspunkt är att de tjänster och den service vi erbjuder redan från början ska vara utformade för jämlikhet och inkludering så att alla invånare i största möjliga utsträckning ska kunna använda dem utan behov av specialanpassningar. Det handlar om att skapa en funktionsvänlig utformning som inkluderar så många som möjligt och att användarna involveras i utformningen.

Breddad rekrytering

Ett område där Gävle framgångsrikt fått in det här sättet att arbeta är rekrytering, där personer med olika funktionsnedsättningar medverkat i utformningen av rekryteringsprocessen.

– Vi deltog i ett projekt om breddad rekrytering och har utifrån det tagit fram egna arbetssätt och rutiner. Via en referensgrupp som skapades i projektet har vi sedan in fått in värdefull kunskap och input om hur till exempel digitala eller språkliga hinder kan göra att personer blir kvar utanför arbetsmarknaden trots att de har den kompetent som efterfrågas för en viss tjänst.

– Vi har också tagit fram en intern utbildning i rättighetsbaserat arbete där HBTQI är en del. Vi följer vi en persons kontakter med flera av våra verksamheter. Därmed skapas en bra grund för diskussioner som vi sedan kan bygga vidare på.

Även när det gäller mobbning arbetar Gävle med ett framgångsrikt koncept, Gävlemodellen, som bygger på aktiv medverkan från eleverna. I samarbete med Myndigheten för delaktighet fick en skola i Gävle möjlighet att delta i ett pilotprojekt för att utveckla metoder för trygghetsvandringar ur ett funktionshinderperspektiv tillsammans med elever från grundskolan och särskolan.

– Erfarenheterna från detta sprider vi nu till alla skolor i kommunen.

Lyfta kvaliteter

Det pågår många olika projekt och utvecklingsarbeten som rör social hållbarhet i kommunen.

– Här behöver vi vara duktiga på att ta till vara och stärka goda initiativ som innehåller rätt komponenter för att öka jämlikhet och inkludering och samtidigt komma med nya initiativ. Ytterst handlar det om att ta tillvara den kraft och de kvaliteter som finns i organisationen, säger Josefine Wennelin.

Fakta om Gävles arbete för social hållbarhet

Gävle arbetar med social hållbarhet inom fyra mål­områden:

  • Trygghet
  • Jämställda och jämlika villkor
  • Delaktighet och inflytande
  • Icke-diskriminering

Målet är att ”Gävle ska ha förmåga att hantera förändringar och fortsätta utvecklas. Alla som bor här ska ha ett gott liv med god hälsa utan orättvisa skillnader.”

Text: Sven-E Lindberg

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen