Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ökad självständighet med nytt digitalt stöd

Todej-appen hjälper människor i deras vardag. Den är ett resultat av ett gediget förarbete, en lärorik process, stort engagemang och en dos mod.

Vilka möjligheter kan ny teknik ge för personer med funktionsnedsättning? Den frågan ställde sig Socialnämnden i Skellefteå kommun 2017 och beslutade att frågan skulle utforskas.

Beslutet om att utforska teknikens möjligheter blev inledningen på en lärorik process i Skellefteå kommun. Processen mynnade ut i ett digitalt stöd, Todej-appen. Den har nu översatts till flera språk och uppskattas av många användare med kognitiva funktionsnedsättningar. Appen hjälper till att skapa struktur i vardagen och fungerar som en coach.   

De som ledde innovationsprojektet var Madelene Wigenstam, chef för verksamhetsstöd inom stöd och service och Carina Norman, verksamhetsutvecklare med mångårig erfarenhet från arbete med personer med olika funktionsnedsättningar. Dialogsamverkan gick som en röd tråd genom processen.

– För att ta reda på vad målgruppen hade för behov och önskemål arrangerade vi medborgardialoger. Både allmänhet och personer ur målgruppen bjöds in, säger Madelene Wigenstam.  

Dialog utifrån målgruppens behov

Medborgardialogerna behövde ske med hänsyn till målgruppens behov. 

– Dialogmötena hölls till exempel vid bord i små grupper, på ställen där alla deltagare kunde känna sig bekväma med att delta i diskussionerna och berätta om sina behov. En person från kommunen ansvarade för dialogen, en antecknade och en politiker lyssnade med vid varje bord, säger Carina Norman.  

Något som återkom i alla dialoggrupper var en önskan om ett digitalt stöd för att strukturera vardagen, framtaget utifrån målgruppens behov och önskemål.

Vi såg framför oss ett flexibelt verktyg som kunde öka självständigheten, bidra till en hållbar och fungerande vardag och ersätta en del av det stöd som personalen ger, säger Carina Norman.

Efter dialogmötena beslutade kommunen att arbetet skulle tas vidare i en så kallad innovationssprint, en femdagarsprocess som rör sig från ett uttryckt behov till en prototyp som går att testa. Stödpersonal och andra professioner deltog i innovationssprinten tillsammans med invånare. I slutet av veckan fick ett par personer med kognitiva funktionsnedsättningar testa prototypen och gav tummen upp.

Fördjupad analys

Kommunen saknade färdiga processer och hade ytterst lite erfarenhet när det gällde upphandling av innovativa lösningar. Därför beslutade kommunen att i samarbete med ett projekt som drevs av Skellefteå Science City, Intersective innovation och RISE (research Institute of Sweden), fördjupa analysen i dialog med invånare. Detta genom en två dagars så kallad Co-Creation workshop. 

I en Co-creation workshop samlas flera parter för att gemensamt ta sig an en utmaning. Projektgruppen bjöd därför in brukare från socialpsykiatrin, kollegor som arbetar med målgruppen, företag, forskare och kollegor med strategiska funktioner.

– Upplägget var väldigt strukturerat. Vi skapade en lugn och bra miljö för deltagarna. Att många av deltagarna hade nedsatt förmåga till social interaktion krävde en anpassad utformning av workshopen, säger Carina Norman.  

Perspektiv kompletterar varandra

Projektgruppen provade sig fram och kunde konstatera att genomförandet av workshopen gick över förväntan.

– Framför allt var vi noga med att poängtera att målgruppen var experterna i rummet. Det bidrog till att motivationen ökade. Alla lyssnade intresserat, inte minst företagarrepresentanterna. Vi pratade om behov, i vilka situationer de uppstod och hur en eventuell lösning eller funktion skulle kunna se ut för att ge ett faktiskt stöd i en given situation. Så det blev väldigt konkret, säger Carina Norman.  

När behoven hade kartlagts fick både målgruppen och företagen rangordna funktionerna. Personer i målgruppen rangordnade utifrån hur stort värde varje funktion hade för dem själva som användare och för kommunen. Företagen rangordnade utifrån komplexitet och kostnad för att ta fram olika funktioner. Perspektiven kompletterade varandra och var en viktig del i prioriteringsarbetet.

Sammantaget utgjorde invånardialogerna, innovationssprinten och Co-creation workshopen en gedigen förstudie. Nu behövdes en extern aktör som kunde utveckla och driva idén vidare.  

Upphandling på nytt sätt

Efter att ha förankrat idén internt gjordes en innovationsupphandling och projektgruppen fick finansiering på 500 000 kronor från Kommunstyrelsen.   

– En framgångsfaktor är att vi hade en väldigt bra förstudie. Vi hade 500 000 kronor, en mycket begränsad summa i sammanhanget. Därför behövde vi upphandla på ett nytt sätt för att få ett företag som förstod möjligheterna med att ta fram en lösning för en ny målgrupp. Och som hade det rätta engagemanget, säger Madelene Wigenstam.  

En annan framgångsfaktor var att projektgruppen bestod av personer med kunskap inom olika områden, som IT, upphandling och om målgruppens behov. Det krävdes också mod att våga utmana invanda arbetssätt.  

Vi hade en djup förankring i förstudien och förmågan att våga tänka i nya banor, säger Madelene Wigenstam.

 Ytterligare en framgångsfaktor var att det fanns goda kunskaper om målgruppen i projektgruppen. De kunde kommunicera med alla deltagare och vid behov ”översätta” mellan parterna.  

Målgruppens behov som grund

I juni 2019 ingick kommunen slutligen ett avtal med en extern aktör för att ta fram det nya, digitala verktyget. Målgruppens delaktighet från början till färdig produkt stod inskrivet i avtalet.  

– En utmaning var att få deltagarna att ta ställning till sådant som var väldigt abstrakt i början. Vi löste det genom att ha en mindre grupp som var mer aktiva och gillade utmaningen. Sen hade vi även en större grupp som fick information löpande. De kunde vara med och tycka till när det gällde mer konkreta saker. Det var ett väldigt agilt arbete som hela tiden bottnade i behoven, säger Carina Norman.  

– Vinsten för oss som kommun är att appen lett till att brukare behöver mindre personalinsatser. Men den stora vinsten är för de individer som i dag kan leva sina liv mindre beroende av personalstöd, säger Madelene Wigenstam. 

Fem tips för en framgångsrik innovationsprocess

  1. Involvera målgruppen genom hela processen. Det är slutanvändarna som avgör om en innovation, insats eller aktivitet är bra, så ha med dem hela vägen,
  2. Förankra projektet internt så att resurser tillsätts,
  3. I själva arbetet är det bra att vara en kärngrupp med kompletterande kompetenser. Kärngruppen ska kunna fatta snabba beslut och driva arbetet framåt, 
  4. Testa Co-creation-workshop som metod,
  5. Ha is i magen, mod, kreativitet och sök nya vägar när det tar stopp.

Fler inspirerande exempel

Det finns flera kommuner som med hjälp av dialog drivit framgångsrika projekt. På länken nedan hittar du fler inspirerande exempel.
Inspirerande exempel dialog