Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ambassadörer överbryggar glapp i Stockholm stad

Kommuninvånare med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Stockholms stad fick inte alltid stöd och hjälp när de behövde den. För att ändra på det startade kommunen ett Ambassadörsprojekt.

Stockholms stad anställde två ambassadörer ur målgruppen för att driva projektet. En av dem är Mattias Enroth.

– Glapp mellan stödinsatser är ett problem som drabbar både målgruppen och anhöriga, säger han.

Det finns flera anledningar till att målgruppen inte alltid får det stöd de behöver och har rätt till. Det beror bland annat på att det saknas informationsdelning och samordning mellan olika verksamheter.

– Det händer till exempel ofta att insatser inom psykiatrin avbryts när ett delmål i en persons behandlingsplan är klart. Sedan blir det en tom tid fram till nästa insats.  

Ambassadörerna samverkar

Det är Enheten för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Stockholms stad som ansvarar för Ambassadörsprojektet. Enheten erbjuder olika insatser och driver flera projekt. Syftet är att stötta personer med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa till arbete eller studier.

Ambassadörernas roll är bland annat att samverka med olika aktörer, både internt och externt. Mattias Enroth och hans ambassadörskollega började med att kontakta verksamheter inom sitt arbetsområde. De ville skapa sig en bild av nuläget och få kontakt både med berörda personer. Både inom kommunen och i andra organisationer i Stockholm.

Dialog ger bättre koll

Tidigt i projektet bjöd de därför in till dialogmöten för att utbyta kunskap och erfarenheter. Här deltog personer med olika diagnoser, deras anhöriga och intresseorganisationer.   

– Det fysiska mötet var viktigt. Dialogerna har bidragit till att öka allas kännedom om vad den andra gör, och vilka förutsättningar och stöd som finns. 

I samtalen framkom bland annat att det fanns behov av mer aktuell och tillgänglig information, riktad till personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa samt deras anhöriga. Korta filmer är ett bra exempel på en konkret och pedagogisk information som är tillgänglig för många i målgruppen, menar Mattias Enroth.

Information i olika former, via flera kanaler 

I filmer kan hela kedjan av stöd visas, från det akuta läget till hur en person sedan kan gå vidare till andra stödformer. Som ett resultat av Ambassadörsprojektet har en sådan film tagits fram. Mattias Enroth hoppas att det kan bli fler. 

För personer i målgruppen, till exempel personer med psykiska problem, ADD, ADHD, hemmasittare eller personer med ångest räcker det inte alltid med skriftlig information. I film går det att visualisera och visa steg för steg hur man kan få stöd, säger Mattias Enroth.

Han fortsätter:

–  Utan den förståelsen är det lätt att energin tar slut och att personen ger upp. Man liksom fastnar i ett steg och kommer inte vidare. Med en film kan man se helheten, från början till slut. Även anhöriga behöver få en bild av hela flödet.   

Viktigt visa att man bryr sig

Den information som finns i till exempel entréer och receptioner är en annan viktig kanal. Ett infoställ kan verka obetydligt, men ett halvtomt ställ sänder ut fel signal till besökarna.  

– Som stödverksamhet gäller det att visa att man verkligen bryr sig. De infoställ som finns i de flesta receptioner står ofta tomma. För den som mår dåligt kan det vara just den här typen av detalj som är viktig, säger Mattias Enroth. 

Ambassadörerna hör därför av sig till intresseorganisationerna och får uppdaterade informationsbroschyrer. Kontakten blir också en del i den kontinuerliga dialogen mellan kommunen och organisationerna.  

Uppskattad temadag  

Ett annat exempel på en uppskattad aktivitet som ambassadörerna genomfört är en temadag om vägar till studier och arbete. Den arrangerades tillsammans med flera organisationer: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms stads enhet för funktionsnedsättning och psykisk ohälsa och arbetsmarknadsförvaltningen samt ideella föreningar: FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Stockholm, NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms län, Autism- och Aspergerföreningen, Fontänhusen, OCD-föreningen och Attention.   

Temadagen vände sig till alla som har, eller känner någon som har, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa och som vill arbeta eller studera.  

– Temadagen lockade många besökare och vi fick väldigt mycket positiv respons. Alla som svarade på utvärderingen tyckte att det var bra och 98 procent angav att de fick ut något av dagen, säger Mattias Enroth.  

Tre framgångsfaktorer

  • Målgruppernas delaktighet, i det här fallet dels genom ambassadörer och dels genom dialogsamverkan med civilsamhället,
  • Tillhandahålla aktuell information, genomtänkt både i form och innehåll, till målgruppen/målgrupperna.
  • Satsa på samverkan mellan professioner, verksamheter, stödfunktioner och olika myndigheter – det är viktigt för att enskilda får adekvat stöd och hjälp.

Peer support

I samarbete med NSPH erbjuder Stockholms stad studiecirklar för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och återhämtning. Syftet med studiecirkeln, ”Din egen makt”, är att deltagarna ska återta makten över sitt eget liv genom att dela erfarenheter.   

Peer support - egen erfarenhet av psykisk ohälsa - Stockholms stad webbsida

Fler inspirerande exempel

Det finns flera kommuner som med hjälp av dialog drivit framgångsrika projekt. På länken nedan hittar du fler inspirerande exempel.
Inspirerande exempel dialog