Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Jämställdhet

Jämställdhet i förhållande till funktionsnedsättning handlar om att få syn på könsrelaterade skillnader för att förbättra levnadsvillkoren.

Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

När det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsnedsättning möter de samma jämställdhetsproblem som befolkningen i stort. Jämställdhetsproblem fördjupas när man lägger till en funktionsnedsättning och får ofta mer långtgående konsekvenser.

Konsekvenser av ojämställdhet

Hela samhället påverkas av olika könsstereotypa idéer och föreställningar. Konsekvenser av att vara man eller kvinna med funktionsnedsättning uppmärksammas dock ofta i lägre utsträckning.

De skillnader och jämställdhetsproblem som finns har hittills inte systematiskt belysts, beskrivits och dokumenterats. Det saknas därför fortfarande mycket kunskap och statistik inom området.

Konsekvensen av att i låg utsträckning identifiera skillnaden mellan kvinnor och män med funktionsnedsättning är i sig ett reducerande av individen och dennes identitet. Det är också ett hinder för att synliggöra stora samhällsutmaningar kopplade till individers könsidentitet.

Tre aktuella exempel på jämställdhetsfrågor kopplade till funktionsnedsättning och som utgör stora samhällsutmaningar är:

  • Den nästan dubbelt så stora risken att utsättas för våld i nära relationer, men också ekonomiskt och hedersrelaterat våld.
  • Snedfördelningen av det obetalde hushållsarbetet i kombination med funktionsnedsättning och konsekvenser av detta för kvinnor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
  • Den ökade risken för skolmisslyckanden bland pojkar med funktionsnedsättning.

MFD:s arbete med jämställdhet

MFD arbetar med att kontinuerligt kartlägga och analysera skillnader mellan kvinnor och män men har även ambitionen att lyfta frågor kopplade funktionsnedsättning kopplade till annan könsidentitet eller sexuell läggning.

MFD gör detta i form av riktade uppdrag men också som en jämställdhetsintegrerad myndighet. MFD vill också utveckla stöd och samarbete för att andra aktörer i ökad utsträckning ska identifiera konsekvenserna av funktionsnedsättning i sitt jämställdhetsarbete och på så sätt utveckla verktyg för att bättre möta de utmaningar de hittar. 

Innehåll för jämställdhet

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd i jämställdhetsarbetet för att få syn på skillnader som kan förbättra levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.