Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Strategiska gd-rådet

Myndigheten för delaktighets strategiska gd-råd för funktionshinderspolitiken bidrar med kunskap och stöd i genomförande av funktionshinderspolitiken. Myndighetschefer från drygt trettio myndigheter deltar i rådet

Genom det strategiska rådet kan MFD ge kunskap och stöd till andra myndigheter i arbetet för att nå det funktionshinderspolitiska målet. Rådet består av MFD:s myndighetschef, som är ordförande, och myndighetschefer i strategiskt betydelsefulla myndigheter.

Rådets arbete redovisas årligen i samband med MFD:s årsredovisning.

Det strategiska rådet beskrivs i MFD:s instruktion (Förordning 2024:78 med instruktion för Myndigheten för delaktighet) 

Myndighetschefer från följande myndigheter ingår

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Barnombudsmannen
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens kulturråd
 • Statens skolinspektion
 • Statens skolverk
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Universitetskanslersämbetet
 • Upphandlingsmyndigheten

Tjänstepersonnätverket

Kopplat till gd-rådet finns också ett tjänstepersonnätverk som består av tjänstepersoner från de myndigheter som är med i rådet. Syfte är att på ett verksamhetsnära sätt få en ingång till respektive myndighet.

Tjänstepersonerna hanterar och diskuterar frågor som har tagits upp i rådet och utbyter erfarenheter inom olika områden.