Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Strategiska gd-rådet

Myndigheten för delaktighets gd-råd bidrar till arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken. Myndighetschefer från drygt trettio myndigheter har bjudits in till rådet.

I regleringsbrevet för 2018 fick Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag att starta ett strategiskt råd. Rådets uppgift är att bidra till arbetet för ett systematiskt och effektivt genomförande av funktionshinderspolitiken.

Genom rådet kan MFD säkerställa att utvecklingen av funktionshinderspolitiken följs upp och ge stöd till andra myndigheter i arbetet för att nå det funktionshinderspolitiska målet.

Regeringsuppdraget att inrätta ett strategiskt råd

Myndighetschefer från följande myndigheter ingår

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Barnombudsmannen
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Ekonomistyrningsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Konsumentverket
 • Kriminalvården
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för digital förvaltning
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Polismyndigheten
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens kulturråd
 • Statens skolinspektion
 • Statens skolverk
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Universitetskanslersämbetet
 • Upphandlingsmyndigheten

Tjänstepersonnätverket

Kopplat till gd-rådet finns också ett tjänstepersonnätverk som består av tjänstepersoner från de myndigheter som är med i rådet. Syfte är att på ett verksamhetsnära sätt få en ingång till respektive myndighet.

Tjänstepersonerna hanterar och diskuterar frågor som har tagits upp i rådet och utbyter erfarenheter inom olika områden.