Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september presenterade Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ett förslag till en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Förslaget är resultatet av ett samarbete mellan 26 myndigheter, däribland MFD.

Den nya strategin ska fungera som en gemensam plattform och ange riktning för alla som verkar inom området psykisk hälsa och suicid under de kommande tio åren.

Strategin tar ett helhetsgrepp och innehåller både främjande och förebyggande åtgärder samt sammanför psykisk hälsa och suicidprevention. Detta är ett skifte från att betrakta psykisk hälsa och suicidprevention som två olika huvudspår.

– Psykisk hälsa är ett komplext samhällsfenomen som kräver ett gemensamt och brett angreppssätt. Därför ser vi på MFD att strategin kommer att vara ett stöd i att bekämpa de strukturella samhällsproblemen som leder till utanförskap och påverkar individers psykiska välmående, säger MFD:s generaldirektör, Malin Ekman Aldén.

Strategins vision och mål

Strategin består av följande vision:

Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid.

Utöver visionen är strategin uppdelad i fyra övergripande mål och sju delmål. Dessa bidrar till att beskriva de förändringar som samhällets aktörer behöver genomföra för att komma närmare visionen.

Många av de förändringar som samhället behöver åstadkomma för att nå målet med strategin syftar till att öka inkluderingen och delaktigheten. Några av insatsområdena som lyfts i strategin är:

  • Öka arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga.
  • Öka deltagandet i arbetslivet och arbeta för ett inkluderande och hållbart arbetsliv som främjar psykisk hälsa.
  • Utveckla närområden som främjar delaktighet och inkludering.

Delaktighet och psykisk hälsa går hand i hand

Psykisk hälsa är inte enbart viktig för individen utan för hela samhället. En förutsättning för en positiv samhällsutveckling med psykisk hälsa i fokus är därför att skapa ett mer inkluderande samhälle med delaktiga invånare.

Till kunskapsunderlaget som strategin bygger på har varje enskild myndighet tagit fram en egen analys av området. MFD:s bidrag i uppdraget har bland annat varit att lyfta vikten av inkludering och delaktighet för en god psykisk hälsa. MFD har också identifierat flera grupper som bör prioriteras i det förebyggande och främjande arbetet. Dessa är barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser, personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer över 65 år.

– För MFD är det särskilt viktigt att förbättra levnadsvillkoren för barn och unga med funktionsnedsättningar, som möter fler utmaningar än andra mot en god psykisk hälsa. Vi ser även att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är särskilt utsatta då det ofta saknas kunskap för att arbeta främjande och förebyggande utifrån gruppens behov och förutsättningar, säger Malin Ekman Aldén.

Mer om strategin för psykisk hälsa och suicidprevention

All information om arbetet med strategin är samlad på Folkhälsomyndighetens webbplats: Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention, hos Folkhälsomyndigheten