Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Borås stad samlar hela organisationen i arbetet med tillgänglighet

Borås vill vara en stad för alla. För att nå ut med rätt stöd och kunskap till kommunens alla delar använder de frågor från MFD:s årliga uppföljning av kommuner.

Vy över busstorg i Borås.

I Borås Stad finns en tillgänglighetskonsulent, Lena Mellblad och en funktionshinderkonsulent, Hera Nowak. Tillsammans driver de stadens tillgänglighetsarbete i samverkan med kommunens förvaltningar och bolag.

Varje år svarar de på MFD:s enkät som följer upp hur kommunerna arbetar med tillgänglighet och delaktighet. För drygt tre år sedan insåg Lena och Hera att kunskapen inte alltid var jämt fördelad i kommunen. Det som kommunen gjorde på strategisk nivå motsvarade inte alltid det praktiska arbetet.

-    Vi började reflektera över hur vi kunde använda enkäten för att få en indikation på hur mycket de olika förvaltningarna egentligen vet om tillgänglighetsfrågor, berättar Hera Nowak.

För att få en känsla för hur olika förvaltningar och kommunala bolag arbetar med tillgänglighet och funktionshinderfrågor bestämde sig Hera och Lena att skicka frågorna från MFD:s uppföljning till hela organisationen. De anpassade även frågorna för att referera till kommunens egna handlingsplaner, program och insatser. Enligt Lena har responsen har varit stor bland medarbetarna.

Enkäten visar där det behövs stöd

Genom enkäten får konsultenterna insyn i den egna organisationen. Utifrån svaren kan de se vilka områden som behöver utvecklas och var behoven finns.

-    Om en förvaltning exempelvis svarar att de inte tänker in tillgänglighet i varken upphandling, kommunikation eller rekrytering kan vi planera en kompetensutvecklingsinsats för hela förvaltningen. Om det däremot är flera förvaltningar som jobbar aktivt med tillgängliga upphandlingar, men inte med ett annat område, då kan vi kompetensutveckla centralt inom det, säger Hera Nowak.

Enkäten gör det möjligt att både följa upp och jämföra hur kommunens arbete med tillgänglighet utvecklas från år till år:

-    Resultaten ger oss möjlighet att strategiskt jobba vidare på de frågor som vi ser behöver utvecklas, berättar Lena Mellblad.

Den röda tråden mellan utveckling och uppföljning

För Hera Nowak är det viktigt att ha en röd tråd i arbetet med tillgänglighet och funktionshinderspolitik. Genom att använda samma enkätfrågor internt som i MFD:s uppföljning skapar konsulenterna igenkänning.

-    Det är viktigt att vi pratar på samma sätt, att alla känner igen begrepp som universell utformning. När vi använder MFD:s enkät internt förstår våra medarbetare att det inte är en uppföljning som vi själva har kommit på, utan något som utgår från funktionshindersstrategin och målen som regeringen har satt upp, berättar Hera.

Enkäten ger också förvaltningarna och bolagen insyn i vilka områden de arbetar bra med och väcker tankar om tillgänglighetsfrågor i olika områden.

Tillgänglighetsombud ser till att kunskapen når hela organisationen

Borås stad är en komplex organisation, som består av 16 förvaltningar och 13 kommunala bolag. Hera och Lena behöver därför hjälp för att nå ut till hela organisationen.

Lösningen har varit att utse ett tillgänglighetsombud från varje förvaltning och kommunalt bolag, berättar Hera Nowak. Tillgänglighetsombuden deltar i möten med konsulenterna och sprider sedan kunskap om tillgänglighet och delaktighet inom kommunen.

Efter önskemål från tillgänglighetsombuden planerar Borås stad att gemensamt gå igenom kommunens resultat och diskutera exempelvis:

  • Vad säger kommunens resultat om arbetet med tillgänglighet?
  • Vad kan kommunen utveckla inom tillgänglighet och delaktighet?
  • Hur skulle jag som tillgänglighetsombud kunna ta upp dessa frågor med min förvaltning? 

Framgångsfaktorer

  • Samla hela organisationen i arbetet med tillgänglighet och funktionshinderfrågor. Antingen genom tillgänglighetsombud eller andra personer från olika delar av organisationen.
  • Börja ställa frågor och följ upp fler roller och funktioner. Att ställa frågor uppmuntrar till reflektion, väcker nyfikenhet och medvetenhet. Detta i sin tur kan öka kunskapen i organisationen.
  • Visa upp resultaten. Presentera kommunens resultat för både organisationen och lokalpolitikerna. Det ger inblick i hur kommunen ligger till och visar på konkreta utvecklingsområden.