Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknads-politisk verksamhet

Ds: 2021:27 Datum: 05 november 2021

MFD har inga synpunkter på lagförslagen, men önskar göra ett medskick rörande situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Myndighetens synpunkter
Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på lagförslagen om anpassningar av begrepp eller förändringar för att möjliggöra informationsutbyte mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer samt för att skydda integriteten hos enskilda individer. MFD har heller inga synpunkter på en ny förmedlingsinsats som anskaffas från leverantörer. Ovanstående förändringar föranleds av att arbetsmarknadspolitiska insatser i större utsträckning kommer att genomföras av leverantörer i form av matchande och rustande insatser, samtidigt som Arbetsförmedlingen fortsatt ansvarar för att det finns en välfungerande arbetsmarknadspolitisk verksamhet i hela landet.
Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten är i stora delar förordningsreglerad och det pågåer enligt promemorian ett arbete med förordningsändringar i Regeringskansliet. Mot denna bakgrund önskar MFD göra ett medskick rörande situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning, vilket utvecklas i det följande.
Medskick angående situationen för personer med funktionsnedsättning som behöver stöd på arbetsmarknaden
Personer med funktionsnedsättning är en av de grupper som sticker ut i gruppen som har varit arbetslösa i mer än ett år. Covid-19-pandemin och efterföljande kris har skyndat på en utveckling som redan innan pandemin var problematisk för personer med funktionsnedsättning utan arbete men med stödbehov. Gruppen arbetslösa består i allt högre grad av långtidsarbetslösa personer som i den ekonomiska tillbakagång som har skett hamnat längre från arbetsmarknaden och riskerar att få svårt att etablera sig även när konjunkturen vänder.
Det finns en stor potential i den pågående reformeringen som kan innebära ett mer modernt, effektivt och träffsäkert stöd till arbetssökande med funktionsnedsättning. Det kräver dock att frågan om arbetsmarknads-situationen för personer med stödbehov på arbetsmarknaden utgör en central del i det förändringsarbete som nu sker. MFD vill peka på ett antal framgångsfaktorer som är nödvändiga för att kunna få och behålla ett arbete. Faktorerna är viktiga för arbetsmarknadspolitikens förmåga att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten. Det handlar om kompetensen, närvaron och flexibiliteten hos de aktörer som ska erbjuda personlig stöttning och matchning till jobb samt tillgång till effektiva subventionerade anställningar. Hos individen finns dessutom den egna motivationen till arbete som riskerar att avta i takt med tiden i arbetslöshet.
På många platser i landet kommer det att finnas aktörer med stor kompetens att matcha personer med funktionsnedsättning mot arbetsmarknaden. Ett problem är dock att den pågående reformeringen saknar tillräckliga incitament för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska få möjlighet att träffa rätt kompetenser och bli föremål för rätt insats på kortast möjliga tid. Personer som redan står långt från arbetsmarknaden riskerar att falla mellan stolarna i och med den nya reformen i kombination med konjunkturen. När det gäller funktionsnedsättning ska en extern aktör, när de upptäcker ett behov, skicka tillbaka ärendet till Arbetsförmedlingen för att kunden ska få tillgång till de extra åtgärder som krävs. Beslut om stöd ska sedan föregås av en eller flera utredningar och bedömningar utifrån gällande regelverk hos Arbetsförmedlingen. Det finns därmed en risk för en ökad administrativ börda för både externa aktörer och Arbetsförmedlingen. Det finns också en risk för att berörda arbetssökande utsätts för en oproportionerlig granskning och bedömning.
Enligt MFD behöver därför den fortsatta reformeringen av arbetsmarknads-politiken i större utsträckning omfatta personer med funktionsnedsättning med stödbehov på arbetsmarknaden. Det behövs en ordentlig genomlysning som innefattar förutsättningarna för att få och behålla jobb i den nuvarande situationen utifrån ovan nämnda framgångsfaktorer och överallt i landet. Genomlysningen behöver också beakta de framtida konsekvenserna av reformeringen när det gäller långtidsarbetslösheten, möjligheten till lönebidrag för trygghet och kompetensen hos matchande aktörer.

Yttrande till
Arbetsmarknadsdepartementet

Datum
2021-11-05

Diarienummer
2021/0439

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Karl-Oskar Öhman