Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Växla yrke som vuxen

SOU: 2024:16 Datum: 24 maj 2024

MFD har tagit del av och tillstyrker förslagen i betänkandet. Bedömningen är att förslagen kan bidra till underlättande av studier för personer med funktionsnedsättning, men MFD vill göra några medskick.

Sammanfattning

MFD har tagit del av och tillstyrker förslagen i betänkandet. MFD:s samlade bedömning är att förslagen kan bidra till underlättande av studier för personer med funktionsnedsättning.

Samtidigt vill MFD fördjupa diskussionen och göra ett antal medskick. Dessa innefattar bland annat att ett funktionshinderperspektiv saknas i utformningen av yrkesskolan, att diskussionen om bristen på aktuell kunskap behöver breddas samt att utredningens analys kring att Arbetsförmedlingens insatser och stödformer underutnyttjas, inte resulterat i några förslag.

Myndighetens synpunkter

Kapitel 3

MFD saknar genomgående ett funktionshinderperspektiv i utredningens förslag om utformningen av yrkesskolan. Det är viktigt att särskilt belysa studerande med funktionsnedsättning och hur yrkesskolan kan säkerställa att alla oavsett funktionsförmåga ges samma förutsättningar att delta.

I andra delar av betänkandet för utredningen ofta en bra diskussion och presenterar exempelvis förslag för att förbättra situationen för elever med funktionsnedsättning i komvux. Detta saknas dock i förslagen om yrkesskolan.

MFD vill uppmärksamma att en del av målgruppen som vill skola om sig kan komma att göra det på grund av en förvärvad funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning är också en viktig grupp på arbetsmarknaden, inom alla yrkesgrupper. Sammantaget finns det alltså ett stort behov av ett funktionshinderperspektiv i utformningen av den nya yrkesskolan.

Kapitel 9

Det är angeläget att se över områden inom vuxenutbildningen som brister och som leder till att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Ett sådant område som är känt sedan innan är den ojämlika tillgången till tolkstöd inom vuxenutbildning.

MFD välkomnar därmed förslaget om en utredning i enlighet med Tolktjänstutredningens (2022:11) förslag. I remissyttrandet till Tolktjänstutredningen påpekade MFD att förslaget om en översyn av ett samlat tolkstöd inom vuxenutbildning är angeläget och att det finns ett behov av att skyndsamt utreda detta område.

MFD välkomnar förslagen 9.1.7 om uppdrag till Skolverket och Skolinspektionen för att ge en aktuell bild av situationen för elever med funktionsnedsättning inom komvux och om vuxna med funktionsnedsättning som är i behov av skolformen har tillgång till komvux.

MFD vill peka på vikten av att dessa uppdrag innefattar att kasta ljus på den ojämlika tillgången på stöd som förekommer inom exempelvis vuxenutbildning. Likt tillgången till tolkstöd kan det finnas en ojämlik tillgång till andra stöd som är avgörande för om en person kan studera på komvux.

Att det saknas specifik reglering eller finansieringslösning gällande stöd, innebär att det utifrån ansvars- och finansieringsprincipen ytterst är upp till varje kommun att avgöra om den har förutsättningar att anpassa verksamheten genom att tillhandahålla vissa stöd till en viss utbildning.

Kapitel 10

MFD delar utredningens bedömning att de begränsade möjligheterna till finansiering av studier som målgruppen för komvux som anpassad utbildning har, är viktigt för målgruppens övergångar till arbete på längre sikt.

MFD välkomnar utredningens förslag 10.6.1 att regeringen bör tillsätta en utredning gällande finansiering av studier inom komvux som anpassad utbildning. Vi välkomnar också förslag 10.6.2 om att Skolverket ska analysera möjligheterna att ta fram yrkespaket för anpassad utbildning som motsvarar SeQF-nivå 3.

Samtidigt vill MFD poängtera att frågan om vad som behövs för att underlätta övergången till arbete är betydligt bredare än så. Utredningen själva konstaterar flera brister. Exempelvis att Arbetsförmedlingens insatser och stödformer underutnyttjas och att insatsen bidrag för personligt biträde skulle kunna nå fler arbetsgivare och komvuxverksamheter än vad den gör idag.

MFD konstaterar att utredningen gjort ett gediget analysarbete och identifierat flera brister, men inte formulerar förslag för att åtgärda dessa.

Yttrande till
Utbildningsdepartementet

Datum
2024-05-24

Diarienummer
2024/0125

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Anna Björnemalm