Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vår demokrati - värd att värna

SOU: 2022:28 Datum: 18 november 2022

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på de förslag som lämnas i betänkandet men vill lyfta några generella synpunkter.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) har inga synpunkter på de förslag som lämnas i betänkandet men vill nedan lyfta några generella.

MFD ser positivt på att kommittéen långsiktigt vill stärka det demokratiska arbetet genom de olika förslagen. Många av de delar som innefattas i demokratibegreppet är rättigheter som redan regleras i bland annat grundlagen och i den statliga värdegrunden. Det gör också att det offentliga är viktig bärare av principer som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle i förhållande till dess medborgare. MFD vill därför peka på vikten av att värdera dessa principer samt att utgå ifrån dem i det fortsatta arbetet.

Vidare är MFD positiv till förslaget om att en nationell demokratifunktion ska inrättas med uppgift att bland annat stärka kunskapen om metoder för att öka deltagande och delaktighet i demokratin. Denna funktion kan underlätta för aktörer som vill arbeta med demokratifrämjande insatser att få stöd i det arbetet. MFD vill dock här understryka vikten av att det stödmaterial som tas fram bör finnas digitalt och ska vara tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga.

Slutligen vill MFD uppmärksamma att en av de grupper som i dag har sämre förutsättningar för att delta i demokratin är personer med funktionsnedsättning. Det tar sig bland annat uttryck genom en underrepresentation bland förtroendevalda och ett lägre valdeltagande. Personer med funktionsnedsättning upplever också att de inte är en del av politiken och att de inte är representerade.

För en fortsatt utveckling av den svenska demokratin behöver förutsättningarna för delaktighet stärkas för alla de grupper som i dag är mindre delaktiga i demokratin.

Ett viktigt inspel i det fortsatta arbetet är därför att utgå ifrån människors lika värde och deras olika förutsättningar och behov. Det innebär bland annat att efterfråga och spegla samhällets mångfald i demokratifrämjande insatser och i samtal om demokratin. Först när människors olika perspektiv ges utrymme i det demokratiska rummet stärks demokratins legitimitet och möjligheterna ökar för att utforma samhället utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-11-18

Diarienummer
2022/0263

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Brita Törnell