Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Vägen till ökad tillgänglighet - delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

SOU: 2022:22 Datum: 23 september 2022

MFD tillstyrker samtliga av utredningens förslag och delar samtliga bedömningar som utredningen gör.

Myndigheten för delaktighet arbetar för ett samhälle där alla kan vara delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar följande yttrande.

Myndighetens synpunkter

Myndigheten för delaktighet (MFD) tillstyrker samtliga av utredningens förslag och delar samtliga bedömningar som utredningen gör.

En utökad vårdgaranti 

MFD är positiv till förslagen om att vårdgarantin ska utökas så att den gäller även för tidigare kända hälsoproblem, att ytterligare del av vårdkedjan inkluderas i vårdgarantin samt att patienten ska informeras om sina vårdkontakter. MDF delar utredningens bedömning att detta särskilt kommer gynna patienter med långvariga eller kroniska sjukdomar och för patienter som har behov av återkommande kontakter med hälso- och sjukvården. MFD ser därmed att förslagen kommer att gynna personer med funktionsnedsättning då de i många fall återfinns i denna grupp av patienter och har behov av återkommande kontakter med hälso- och sjukvården.

En utökad vårdgaranti 

MFD delar utredningens problembeskrivning att det är vanligt att regioner skjuter över ett stort ansvar på patienten att själv ta reda på var ledig kapacitet finns och hur denne kommer i kontakt med en alternativ vårdgivare och att regionens information om vårdgarantin ofta är bristfällig. Det innebär att vårdgarantin fungerar sämre för mindre resursstarka patienter, till exempel personer med funktionsnedsättning, och vården riskerar därmed att bli ojämlik. MFD är därför positiv till förslaget att regionens ansvar för att se till att vård ges inom vårdgarantin förtydligas.

En nära och tillgänglig vård 

MFD är positiv till förslagen att patienten ska informeras om sina fasta vårdkontakter, att patienten ska få information samlat och digitalt samt att tidpunkten för vården ska väljas i samråd med patienten. Det kommer förenkla för patienten och särskilt för dem med många kontakter i vården, vilket många gånger gäller för personer med funktionsnedsättning.

I MFD:s yttrande över utredningens delbetänkande (SOU 2021:159) lämnades en synpunkt angående hälso- och sjukvårdsrådgivning på distans. MFD vill i det här sammanhanget poängtera att det MFD lyfte då angående vikten av att inkludera mångfalden av behov och förutsättningar hos de människor som kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdsrådgivningen på distans gäller likväl när patienten ska informeras och kontaktas inom ramen för vårdgarantin.

Ärendets handläggning

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), tf avdelningschef Arvid Lindén och utredare Anna Björnemalm (föredragande) deltagit.

Yttrande till
Socialdepartementet

Datum
2022-09-23

Diarienummer
2022/0214

Beslutande
Malin Ekman Aldén

Föredragande
Anna Björnemalm